EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satanské divy - II.

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Satanské divy - II.

„A činí divy veliké, tak že i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před oblíčejem lidským.“ (Zj 13,13)

Jak se lid Boží přibližuje nebezpečenstvím posledních dnů, radí se satan vážně se svými anděly o nejúspěšnějším plánu, jak zničit jejich víru. Vidí, že populární církve jsou již ukolébány jeho podvodnou mocí ve spánek. Líbivým klamným učením a lživými zázraky je může nadále držet pod svou kontrolou. Proto nařizuje svým andělům, aby kladli svá osidla obzvláště těm, kteříž očekávají druhý příchod Kristův a snaží se zachovávat všechna Boží přikázání. (TM 472)

Jsme varováni, že v posledních dnech bude působit divy a zázraky lživými. A bude pokračovat v těchto zázracích až do ukončení zkoušky (tj. doby milosti), aby na ně mohl poukázat jako na důkaz, že je andělem světlosti a nikoli temnoty. (RH 17.11.1885)

Satan přijde, aby svedl, by možné bylo, také i vyvolené. Prohlašuje, že je Kristem, a přichází, předstíraje, že je velkým lékařským misionářem. Způsobí, aby oheň sestupoval z nebe před obličejem lidí, aby dokázal, že je Bohem. (MM 87,88)

Jsou to ďáblovy lživé zázraky, které uvrhnou svět do zajetí. Satan způsobí, aby oheň sestupoval z nebe před obličejem lidí. Bude činit zázraky; a tato zázračná, divy působící moc má zachvátit celý svět. (2SM 51)

Někteří budou pokoušeni, aby přijali tyto zázraky jako od Boha. Budou před námi uzdravováni nemocní. Před našima očima se budou konat divy. Jsme připraveni na zkoušku, která nás očekává, až se lživé satanovy zázraky plněji projeví? Nebudou mnohé duše polapeny do osidel a zajaty? Odchýlením se od jasných nařízení a přikázání Božích a zalíbením v bajkách se mysl mnohých připravuje, aby přijala tyto lživé zázraky. Musíme nyní všichni usilovat, abychom se vyzbrojili pro boj, kterého se musíme brzy zúčastnit. Víra v Boží slovo, studované s modlitbou a uváděné do praxe, bude naším štítem před satanovou mocí a přivede nás skrze krev Kristovu k vítězství. (1T 302)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy