EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satanské divy - I.

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Satanské divy - I.

„Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo), také i vyvolené.“ (Mat 24,24)

Nepřítel se připravuje, aby oklamal celý svět svou divotvornou mocí. Bude předstírat, že je andělem světlosti, bude se vydávat za Ježíše Krista. (2SM 96)

Tak dalece, jak jen sahá jeho moc, bude provádět skutečné divy. Písmo praví: „A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti,“ (Zj 13,14) nikoli tedy pouze těmi divy, které předstírá, že činí. V této části písma je představeno něco většího než jen pouhé podvody. Avšak je hranice, za kterou satan nemůže jít, a zde používá ke své pomoci podvod a předstírá dílo, které není v jeho moci skutečně provést. V posledních dnech se zjeví takovým způsobem, aby přiměl lidi k víře, že je Kristem přišlým podruhé na svět. Skutečně se sám bude proměňovat v anděla světlosti. (5T 698)

Přijde, vydávaje se za Krista, bude činit mocné divy. A lidé budou padat a klanět se mu jako Ježíši Kristu. Bude nám přikazováno, abychom se klaněli této bytosti, kterou svět bude oslavovat jako Krista. (RH 18.12.1888)

Těsně před námi je „hodina pokušení, kteréž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.“ (Zj 3,10) Všichni, jejichž víra není pevně utvrzena na slově Božím, budou svedeni a přemoženi. Satan působí „se všelikým podvodem nepravosti,“ aby dosáhl vlády nad syny člověka, a jeho klamů bude stále přibývat. Avšak svého cíle může dosáhnout, toliko když se lidé dobrovolně poddávají jeho pokušením. Ti, kteří upřímně hledají známost pravdy a ze všech sil se snaží očistit své duše skrze poslušnost, takto činíce co mohou, aby se připravili na boj, naleznou v Bohu pravdy bezpečné útočiště. „Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu“ (verš 10), je Spasitelovým zaslíbením. Spíše by vyslal všechny anděly z nebe, aby chránili Jeho lid, než aby zanechal jedinou duši, která v Něho doufá, aby byla přemožena satanem. (GC 560)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy