EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satan se bude vydávat za Krista - I.

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Satan se bude vydávat za Krista - I.

„Vizte, abyste nebyli svedeni. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich.“ (Luk 21,8)

V tomto věku se antikrist zjeví jako opravdový Kristus, a potom bude Zákon Boží v národech tohoto světa úplně zrušen. Vzpoura proti svatému Božímu Zákonu plně dozraje. Avšak pravým vůdcem celé této vzpoury je satan převlečený za anděla světlosti. Lidé budou svedeni a vyvýší ho na místo Boží a prohlásí ho za boha. Avšak Všemohoucnost zasáhne a nad těmi odpadlými církvemi, které se spojují ve vyvyšování satana, bude vynesen rozsudek: „Protož v jeden den přijdouť rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo silný jest Pán, kterýž je odsoudí.“ (TM 62)

Přestrojen za anděla světlosti, bude (Satan) chodit po zemi jako divotvůrce. Krásným jazykem bude předkládat vznešené myšlenky. Bude mluvit laskavá slova a provádět dobré skutky. Bude se vydávat za Krista, avšak v jednom bodě bude zřetelný rozdíl. Satan bude odvracet lidi od Zákona Božího. (FE 471,472)

Bude prohlašovat, že Sobota byla změněna ze sedmého na první den týdne; a jako pán prvního dne týdne bude předkládat tuto falešnou sobotu za zkoušku věrnosti jemu. (MS 153, 1902)

Je nemožné podat nějakou představu o zkušenosti lidu Božího, který bude žít na zemi, kdy se budou mísit nebeská sláva a obnovené pronásledování, jaké známe z minulosti. Budou kráčet ve světle vycházejícím od Božího trůnu. Prostřednictvím andělů bude mezi nebem a zemí stálé spojení. A satan, který bude obklopen zlými anděly a bude se prohlašovat za Boha, bude činit zázraky všeho druhu, aby svedl, by možné bylo, také i vyvolené. Boží lid nenalezne svou jistotu v působení zázraků, neboť satan napodobí zázraky, které budou činěny. Boží zkušovaný a prubovaný lid nalezne svoji sílu ve znamení, o němž se praví v knize Exodus 31,12-18. Musejí zaujímat svá postavení na živém slově: „Psáno jest.“ Toto je jediný základ, na němž mohou stát bezpečně. (9T 16)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy