EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozhodující boj před námi

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozhodující boj před námi

„Více sluší poslouchati Boha než lidí.“ (Skut 5,29).

Lid Boží stojí před velikou krizí. I svět stojí před krizí. Těsně před námi je nejzávažnější boj všech dob. … Prosazení svěcení neděle se stává otázkou národního zájmu a národní důležitosti. Dobře víme, jaký bude výsledek tohoto hnutí. Jsme však připraveni na tento výsledek? Splnili jsme věrně Bohem nám svěřenou povinnost - varovat lidi před nebezpečím, které je před nimi? … Je mnoho těch, kdož nikdy neslyšeli požadavky biblické Soboty a nikdy neslyšeli, že zavedení neděle spočívá na falešném základu. Jakékoliv hnutí ve prospěch náboženského zákonodárství je vlastně ústupkem papežství, jež po mnoho století vytrvale bojuje proti svobodě svědomí. Svěcení neděle, jako tak zvané křesťanské zřízení, vděčí za svou existenci „tajemství nepravosti.“ A vynucování svěcení neděle bude vlastně uznáním zásad, které tvoří skutečný základní kámen římskokatolické církve. Když se náš národ USA zřekne zásad své vlády tak, že uzákoní nedělní zákon, pak si tímto aktem protestantismus podá ruku s papežstvím. Nebude to nic jiného, nežli že dá život tyranství, jež dlouho chtivě očekávalo na svou příležitost, aby znovu povstalo k násilné vládě. …

Jestliže budou papežství nebo jeho zásady opět přivedeny zákonem k moci, budou znovu zažehnuty ohně pronásledování proti všem, kdo své svědomí a pravdu neobětují v podřízenosti všeobecně rozšířeným bludům. Toto zlo se stane brzy skutečností. Poněvadž nám Bůh dal světlo, které nám ukazuje nebezpečí, jež jsou před námi, jak můžeme být v Jeho očích bez viny, jestliže zanedbáváme vynaložit veškeré své úsilí, jakého jsme schopni, abychom přinesli toto světlo lidem? Můžeme být spokojeni s tím, že je ponecháme, aby vstoupili do tohoto rozhodujícího boje bez varování? …

Až se budou zákony pozemských vládců protivit zákonům svrchovaného Vládce celého vesmíru, pak ti, kdož jsou věrnými Božími poddanými, mu zachovají věrnost. (5T 711-713).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy