EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozhodný okamžik před námi

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozhodný okamžik před námi

„Ach, nastojte na tento den; nebo blízký jest den Hospodinův, a jako poplénění od Všemohoucího přichází.“ (Joel 1,15)

Proroctví, která dává velký JSEM ve svém Slově, se spojují článek za článkem v řetěz událostí, z uplynulé věčnosti do věčnosti budoucí; říkají nám, kde se nacházíme dnes ve sledu věků a co je možno očekávat v době, která přichází. Všechno, co proroctví předpovídalo, že se stane až do současné doby, je zaznamenáno na stránkách dějin, a můžeme si být jisti, že vše, co má ještě přijít, se splní ve svém pořádku.

Znamení časů dnes ukazují, že stojíme na prahu velkých a vážných událostí. Všechno na světě je v pohybu. Před našima očima se naplňuje Spasitelovo proroctví o událostech, jež budou předcházet Jeho příchodu: „Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. …Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou hladové a morové a zemětřesení po místech.“ (Mat 24,6.7). Současná doba je časem, o který se všichni lidé živě zajímají. Panovníci a státníci, muži, kteří zaujímají odpovědná a významná místa, myslící muži a ženy všech vrstev společnosti upírají svou pozornost na události, které se dějí kolem nás. Sledují vztahy, jež se vytvářejí mezi národy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle, a poznávají, že se chystá něco velkého a rozhodného - že svět je na pokraji nějaké úžasné rozhodné chvíle.

Bible, a jen Bible podává přesné vysvětlení těchto věcí. Jsou v ní zjeveny velké závěrečné výjevy dějin našeho světa; … zvuk jejich příchodu způsobuje, že se země třese a lidská srdce se zastavují strachem. (PK 536-537).

Lidé a národy jsou dnes zkoušeni olůvkem v ruce toho, jenž je neomylný. Všichni si vlastní volbou určují svůj osud a Bůh vše řídí k uskutečnění svých záměrů. (PK 536). Křesťané by se měli připravovat na to, co brzy přijde na svět jako ohromné, zdrcující překvapení. Tato příprava by měla spočívat v pilném zkoumání Slova Božího a v úsilí přizpůsobit své životy jeho předpisům. (PK 626).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy