EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Prosazujte zdravé žití

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Prosazujte zdravé žití

„Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou.“ (Řím 12,1)

Pro člověka je nemožné, aby vydával své tělo v oběť živou, svatou, Bohu libou, a přitom pokračoval v holdování zvykům, které ho zbavují tělesné, duševní a mravní síly. Znovu apoštol praví: „A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.“ (Řím 12,2) (CH 23).

Žijeme ve světě, který se staví proti spravedlnosti nebo čistotě charakteru (povahy), a obzvláště proti růstu v milosti. Kamkoli se podíváme, vidíme poskvrnění a zkaženost, znetvoření a hřích. Jak se toto všechno staví do odporu vůči dílu, které v nás musí být dokonáno právě před obdržením daru nesmrtelnosti! Boží vyvolení musejí stát neposkvrnění uprostřed zkažeností, kupících se okolo nich v těchto posledních dnech. Jejich těla musí být posvěcena, jejich duch čistý. Má-li být toto dílo dokonáno, musí být podniknuto ihned, opravdově a moudře. Duch Boží by měl mít naprostou nadvládu, maje vliv na veškeré jednání.

Zdravotní reforma je jedním odvětvím velkého díla, které má uschopnit lidi pro příchod Pána. … Muži a ženy nemohou porušovat přírodní zákon holdováním mravně zkaženým chutím a smyslným vášním, aniž by znesvěcovali Zákon Boží. Proto Bůh dopouští, aby na nás zářilo světlo zdravotní reformy, abychom si uvědomili hříšnost porušování zákonů, které On ustanovil v nás samých. …

Učinit přírodní zákon zřetelným a vybízet k jeho poslušnosti je dílem, které doprovází poselství třetího anděla. … On Bůh má v úmyslu, aby se tento předmět projednával a veřejné mínění bylo hluboce podníceno k jeho zkoumání; neboť je pro muže a ženy nemožné, pokud jsou pod mocí hříšných, zdraví ničících, mozek oslabujících návyků, aby si vážili svaté pravdy. …

Ten, kdo pečuje o světlo, které mu Bůh dává ve zdravotní reformě, má významnou pomoc v díle posvěcení skrze pravdu a uschopnění pro nesmrtelnost. (CH 20-22).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy