EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pronásledováni pro Krista

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pronásledováni pro Krista

„Všickni, kteříž chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.“ (2 Tim 3,12)

Jako byl Kristus nenáviděn bez příčiny, tak bude nenáviděn i Jeho lid, protože jsou poslušni přikázání Božích. Jestliže s Tím, který byl čistý, svatý a neposkvrněný, který v našem světě konal jen dobro, bylo jednáno jako s podlým zločincem a kterého odsoudili k smrti, musí Jeho učedlníci očekávat nic než podobné zacházení, ať již je jejich život jakkoli bezvadný a jejich povaha bezúhonná.

Lidská ustanovení, zákony vytvořené satanskými nástroji pod hlavičkou obhajoby dobra a omezování zlého, budou vyvýšeny, zatímco Boží svatá přikázání budou opovrhována a pošlapána. A všichni, kteří prokáží svou věrnost poslušenstvím Zákona Toho, který sám má jméno Jehovah, musí být připraveni, že budou zatýkáni, že budou potahováni před soudy, které nemají za své měřítko vznešený a svatý Boží Zákon. (7BC 977)

Ti, kteří budou žít v posledních dnech pozemských dějin, poznají, co to znamená být pronásledován pro pravdu. Nespravedlnost bude na soudních dvorech převládat. Soudci odmítnou naslouchat důvodům těch, kteří jsou věrní přikázáním Božím, protože vědí, že tvrzení ve prospěch čtvrtého přikázání jsou nevyvratitelná. Budou říkat: „My máme zákon, a podle našeho zákona musí zemřít.“ (Jan 19,5; KJB) Boží zákon je jim ničím. Nejvyšším je pro ně „náš zákon.“ Ti, kteří budou ctít tento lidský zákon, budou zvýhodňováni, avšak těm, kteří se nepokloní modlářské neděli, nebude projevována žádná přízeň. (ST 26.5.1898)

V létě není vidět rozdíl mezi stromy stále zelenými a ostatními. Ale když přijdou nápory zimy, ty stále zelené zůstávají nezměněny, zatímco ostatní stromy přicházejí o své listí. Tak i falešný vyznavač nemusí být nyní rozeznán od opravdového křesťana, ale těsně před námi je doba, kdy tento rozdíl bude zjevný. Jen ať povstane odpor, jen ať náboženský fanatismus a nesnášenlivost znovu zavládnou, nechť je zažehnuto pronásledování - a polovičatí a pokrytečtí lidé se odvrátí a vzdají se víry. Ale opravdový křesťan bude stát pevně jako skála, jeho víra bude silnější, jeho naděje jasnější, než ve dnech pokoje. (GC 602)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy