EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Proč Kristus odkládá svůj příchod?

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Proč Kristus odkládá svůj příchod?

„Ale totoť pravím, bratří, poněvadž čas ostatní jest ukrácený.“ (1Kor 7,29)

Boží andělé ve svých poselstvích lidem představují čas jako velmi krátký. Tak to bylo vždy představováno i mně. Je pravdou, že čas trval déle, než jsme očekávali v počátečních dnech tohoto poselství. Náš Spasitel se neukázal tak brzy, jak jsme doufali. Avšak selhalo slovo Hospodinovo? Nikdy! Mějme na paměti, že zaslíbení i výstrahy Boží jsou stejně podmíněné.

Bůh svěřil svému lidu na zemi dílo, jež má dokonat. Mělo být zvěstováno třetí andělské poselství, mysl věřících měla být obrácena k nebeské svatyni, kam vstoupil Kristus, aby učinil smíření pro svůj lid. Sobotní reforma měla úspěšně pokračovat. Trhlina v Božím Zákoně musí být zacelena. Poselství musí být vyhlášeno hlasitým voláním, aby všichni obyvatelé země mohli obdržet varování. Lid Boží musí očistit své duše poslušností k pravdě a musí být připraven postavit se bez úhony před Ním při Jeho příchodu.

Kdyby byli adventisté po Velkém zklamání v roce 1844 udržovali pevně svou víru a pokračovali společně v započatém díle, jež bylo otevřeno Boží prozřetelností, kdyby byli přijali poselství třetího anděla a v moci Ducha svatého je ohlásili světu, … Pán by býval mocně pracoval s jejich úsilím, dílo by bývalo bylo dokonáno a Kristus by přišel již dříve, aby přijal svůj lid a odměnil jej.

Avšak v období pochybností a nejistoty, jež následovalo po zklamání, se mnozí z adventních věřících vzdali své víry. … Tak bylo dílo zbrzděno a svět byl ponechán v temnotě. … Nevíra, reptání a vzpoura odloučily starověký Izrael na čtyřicet let od Kananejské země. Tytéž hříchy zdržely vstup novodobého Izraele do nebeského Kanánu. Ani v jednom případě nebyla příčinou Boží zaslíbení. Je to nevíra, světáctví, neposvěcenost a sváry mezi vyznávajícím lidem Božím, které nás zdržují na tomto světě hříchu a bolesti již tak mnoho let. (1SM 67-69).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy