EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Problémy na všech stranách

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Problémy na všech stranách

„Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova.“ (Sof 2,3)

Není smutnějšího pohledu než na ty, kteří byli vykoupeni krví Kristovou, …jak se odvracejí a tropí si žerty z poselství milostivě jim seslaných v evangeliu, popírají božství Kristovo a důvěřují tak vlastnímu omezenému uvažování a argumentům, které nemají žádného podkladu. Avšak když jsou zkoušeni v utrpeních, když se mají dívat smrti přímo do očí, jejich mylné názory, které si tak hýčkali, se rozpustí jako sníh na slunci.

Jak hrozné je stát u rakve člověka, který zavrhl volající hlas Boží milosti! Jak hrozné je vysloviti: „Zde leží ztracený život! Zde leží člověk, který mohl dosáhnout nejvyššího měřítka a získat věčný život, avšak obětoval jej satanu, byl chycen do pasti prázdných lidských filozofií, a stal se hračkou satanovou.“ Naděje křesťana je však kotvou duše, i bezpečnou i pevnou, a vcházející až dovnitř za oponu, kam Kristus, předchůdce, všel pro nás. (viz Žid 6,19.20). Každý sám za sebe musíme vykonat dílo, abychom se připravili na veliké události, které jsou před námi. Mládež by měla hledat Boha s větší vážností. Blíží se bouře, a my se musíme připravit na její běsnění pokáním k Bohu a vírou v našeho Pána Ježíše Krista. Pán povstane, aby strašlivě zatřásl zemí. Uvidíme problémy na všech stranách. Tisíce lodí bude potopeno do hlubin mořských. Celé flotily budou potopeny, milióny lidských životů budou zmařeny. Nečekaně vypuknou požáry a žádné lidské úsilí je nebude schopno uhasit. V běsnících plamenech budou zničeny výstavné domy a paláce této země. Železniční neštěstí se budou stále častěji opakovat; na velikých dopravních uzlech se bude objevovat zmatek, kolize a smrt bez předešlého varování. Konec je blízko, zkouška se uzavírá. Ach, hledejme Hospodina, dokud může být nalezen, vzývejme Ho, dokud je blízko! (Iz 55,6). Prorok praví: „Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteří soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova.“ (MYP 88-90).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy