EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přímluvné modlitby

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Přímluvné modlitby

„Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.“ (Mat 18,19)

Vzpomínám si, že v Battle Creek byli takoví, kteří na sobě cítili břímě za neobrácené, a za ty, kteří se nacházeli v temnotách a neviděli žádného světla; tehdy byla domluvena modlitební shromáždění, aby tito lidé mohli učinit Boží moc svou mocí. Ve všech případech nebeské nástroje spolupracovaly s tímto úsilím, a duše byly zachráněny. (MS 32, 1893).

Jestliže v některém sboru je veliký počet členů, nechť vytvoří malé skupiny, které by pracovaly nejen pro členy církve, nýbrž i pro nevěřící. Jestliže jsou na jednom místě pouze dva nebo tři, kteří znají pravdu, měli by se spojit a vytvořit skupinku pracovníků. Jejich společné pouto by nemělo povolit, měli by se v lásce a jednotě semknout, povzbuzujíce jeden druhého k postupu vpřed a získávat odvahu a sílu z podpory druhých. Nechť zjevují Kristovu shovívavost a trpělivost, nemluví žádná ukvapená slova, užívajíce talent řeči k vzdělání se navzájem v nejsvětější víře. Nechť pracují v Kristově lásce pro ty, kteří jsou mimo stádce. … Budou-li takto pracovat a modlit se v Kristově jménu, jejich počet se rozhojní. (7T 22).

V naší zemi je třeba vykonat mnoho misijní práce, a tak slýcháme námitku: „Proč projevovat takové úsilí v práci pro jiné země, když je tolik hříchu a takové potřeby práce v naší vlastní zemi? Odpovídám: Naše pole je svět. … Spasitel nařídil svým učedníkům, aby začali své dílo v Jeruzalémě, a potom prošli Judeou a Sámařím až do nejvzdálenějších končin země. Pouze neveliká část lidí přijala učení; ale hlasatelé rychle nesli poselství z kraje do kraje, z místa na místo, pozvedajíce korouhev evangelia ve všech blízkých i vzdálených koutech země. Avšak bylo zde přípravné dílo. Spasitelovo zaslíbení znělo: „Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové.“ Ti, kdož nebudou následovat svou vlastní vůli a přání, ale budou hledat Boží radu, se nestanou hloupými mudrci, protože je bude vyučovat sám Pán. (Letter 42a, 1893).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy