EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Překrucování Písma

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Překrucování Písma

„Ti, kdož jsou neučení a neutvrzení, překrucují … písma, ke své vlastní záhubě.“ (2Petr 3,16; KJB).

Jedním z nejúspěšnějších satanových klamů je tvrzení, že není důležité, čemu člověk věří. Satan ví, že pravda, přijatá z lásky k ní, posvěcuje duši toho, kdo ji přijímá. Proto se neustále snaží podstrkávat falešná učení, bajky, jiné evangelium. … Nejasné a smyšlené výklady Písma a mnohé navzájem si odporující názory o náboženské víře, které se vyskytují v křesťanském světě, jsou dílem našeho velkého protivníka, který mate mysl lidí tak, aby nepoznali pravdu. A neshody a rozdělení, které existují mezi křesťanskými církvemi, jsou ve značné míře způsobeny panujícím zvykem překrucovat Písmo k podpoře oblíbeného učení. Mnozí, místo aby pečlivě zkoumali Boží slovo s pokorou v srdci, aby se seznámili s vůlí Boží, pouze usilují objevit něco zvláštního nebo svérázného.

Aby podepřeli mylná učení nebo nekřesťanské zvyky, používají někteří lidé určitá místa Písma vytržená z kontextu (ze souvislosti) a uvádějí třeba polovinu jednoho verše na důkaz svého tvrzení, přičemž zbývající část verše dává smysl, který je pravým opakem jejich tvrzení. S vychytralostí hada se schovávají za výroky vytržené ze souvislosti, které sestavili tak, aby se hodily jejich tělesným tužbám. Tak vskutku mnozí záměrně překrucují Boží slovo. Jiní, kteří mají živou představivost, používají obrazů a symbolů Písma svatého a vykládají je podle své obrazotvornosti, přičemž pramálo dbají svědectví Písma, jež je samo vykládá, a vydávají své výmysly za učení Bible.

Tam, kde se přistupuje ke zkoumání Písma svatého bez zbožného, pokorného a učenlivého ducha, budou i ta nejjasnější, nejsnazší místa, stejně jako i ta nejobtížnější místa Písma vytržena z jejich pravého významu. … Slovo Boží je srozumitelné všem, kdo je zkoumají se zbožným srdcem. Každá opravdu upřímná duše dospěje ke světlu pravdy. „Světlo vsáto jest spravedlivým.“ (Žalm 97,11). A žádná církev nemůže postupovat ve zbožnosti, nebudou-1i její členové opravdově pátrat po pravdě jako po skrytém pokladu. (GC 520-522).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy