EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Požehnání pro bdělé

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Požehnání pro bdělé

„Blaze služebníkům těm, kteréž přijda Pán, nalezl by, a oni bdí. Amen pravím vám, že přepáše se, a vsadí je za stůl, a chodě, bude jim sloužiti.“ (Luk 12,37)

Bůh vždy lidstvo upozornil na přicházející soudy. Ti, kteří uvěřili poselství Božímu pro svou dobu a jednali podle své víry v poslušnosti Jeho přikázání, unikli soudům, které dopadly na neposlušné a nevěřící. Noe dostal příkaz: „Vejdiž ty i všecka čeleď tvá do korábu; nebo jsem tě viděl spravedlivého před sebou.“ (1Moj 7,1). Noe uposlechl a byl zachráněn. Lot vyslechl poselství: „Vstaňte, vyjděte z místa tohoto, nebo zkazí Hospodin město toto.“ (1Moj 19,14). Lot se svěřil ochraně nebeských poslů a byl zachráněn. Právě tak se Kristovým učedníkům dostalo varování o zničení Jeruzaléma. Ti, kdož očekávali znamení přicházející zkázy města a uprchli z něj, unikli tomuto zničení. A právě tak se i nám dnes dostává varování o druhém Kristově příchodu a o zkáze, která má přijít na svět. Ti, kdož dbají tohoto varování, budou zachráněni.

Protože neznáme přesný čas Kristova příchodu, máme podle příkazu bdít. „Blaze služebníkům těm, kteréž přijda Pán, nalezl by, a oni bdí.“ (Luk 12,37). Ti, kdož očekávají příchod Páně, nečekají v nečinnosti. Čekaní na Kristův příchod má v lidech vzbuzovat bázeň Boží a bázeň před jeho soudy za přestoupení. Tato bázeň má v nich vzbudit vědomí, že odmítat Boží nabídky milosti je veliký hřích. Ti, kdož bdí a očekávají Pána, očišťuji své duše poslušností pravdy. Své bdění a očekávání spojují s horlivou činností. Protože vědí, že Pán je přede dveřmi, jejich horlivost je podnícena ke spolupráci s božskými bytostmi v díle pro spásu duší. Ti jsou těmi věrnými a opatrnými služebníky, kteří dávají domu Hospodinovu „v čas vyměřený pokrm.“ (Luk 12,42). Zvěstují pravdu, která se týká zvláště dnešních dnů. Jako Enoch, Noe, Abraham a Mojžíš hlásali pravdu každý pro svou dobu, tak i Kristovi služebníci nyní budou šířit zvláštní varování svému pokolení. (DA 634).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy