EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povaha závěrečné bitvy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Povaha závěrečné bitvy

„Otevřel Hospodin poklad svůj (zbrojnici svou -KJB), a vynesl nástroje hněvu svého.“ (Jer 50,25)

Podle své vlastní vůle povolává Bůh síly přírody, aby podvrátil sílu svých nepřátel - „oheň a krupobití, sníh i páru, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho.“ (Žalm 148,8) Když se Amorejští pohané postavili, aby odpírali Jeho úmyslům, Bůh zakročil, metaje „kamení veliké s nebe“ na nepřátele Izraele. Víme o veliké bitvě, která se odehraje v závěrečných scénách pozemských dějin, kdy Jehovah, „otevře zbrojnici svou, a vynese nástroje hněvu svého.“ (dle Jer 50,25; KJB) „Přišel-lis,“ ptá se, „až ku pokladům sněhu? A poklady krupobití viděl-lis, kteréž chovám k času ssoužení, ke dni bitvy a boje?“ (Job 38,22.23)

Pisatel Zjevení líčí zkázu, která má nastat, když „hlas veliký z chrámu nebeského“ vyhlásí: „Stalo se.“ Praví: „Kroupy veliké jako centnéřové pršely s nebe na lidi.“ (Zj 16,17.21) (PP 509)

V závěrečných scénách těchto pozemských dějin bude zuřit válka. (RH 19.10.1897)

Síly zla se nevzdají bez boje. Ale Prozřetelnost má úlohu, kterou sehraje v bitvě Armageddon. (7BC 983)

Kníže vojska Hospodinova bude stát v čele nebeských andělů, aby vedl bitvu. (7BC 983)

Ten, na jehož rouchu je napsáno jméno - Král králů a Pán pánů, vede rytířstvo nebeské na bílých koních, oděno v kment bílý a čistý. (7BC 982)

Když přijde opět na zem, pohne „netoliko zemí, ale i nebem.“ „Motaje, motati se bude země jako opilý, a přenešena bude jako chaloupka.“ „Svinuta budou nebesa jako svitek“; „živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.“ Avšak „Hospodin bude nadějí lidu svého, a silou dítek Izraelských.“ (Žid 12,26; Iz 24,20; 34,4-KJB; 2 Petr 3,10; Joel 3,16-KJB) (DA 780)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy