EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pouze jediná bezpečná cesta

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pouze jediná bezpečná cesta

„Bdětež a modlte se, abyste nevešli v pokušení.“ (Mat 26,41)

Co mám říci, abych vyburcovala ostatky lidu Božího? … Vyzývám všechny, kdož vyznávají jméno Kristovo, aby důkladně zpytovali sami sebe a vyznali plně a důkladně všechny své nepravosti, aby mohli předejít soudu a aby zapisující anděl mohl zapsat odpuštění k jejich jménům. Můj bratře, má sestro, nevyužijete-li náležitě těchto drahocenných okamžiků milosti, budete zanecháni bez omluvy. Neprojevíte-li žádného zvláštního úsilí, abyste procitli, neprojevíte-li horlivost v pokání, tyto zlaté okamžiky pominou a vy budete zváženi na vahách a nalezeni lehkými. (1T 263).

V napomenutí „bdětež a modlte se“ Ježíš ukázal jedinou bezpečnou cestu. Je zapotřebí bdělosti. Naše vlastní srdce jsou nejlstivější. Jsme obklopeni slabostmi a křehkostí lidství a satan je odhodlaný hubit. Může se stát, že nebudeme na stráži, ale náš nepřítel nikdy nezahálí. Víme o jeho neúnavné ostražitosti, nespěme tedy jako jiní, „ale bděme, a střízliví buďme.“ Duchu světa a jeho vlivu se nevyhneme, ale nesmíme dovolit, aby se zmocnil naší mysli a našeho srdce. (5T 409).

Důkladně zkoumejte svá vlastní srdce jako ve světle věčnosti. Nenechte nic neprozkoumaného. Zkoumejte, ó zkoumejte, jde o váš život, sami se odsuzujte, vyřkněte rozsudek sami nad sebou a pak se s vírou dožadujte očistné krve Kristovy, aby odstranila skvrny z vaší křesťanské povahy. Nelichoťte si, ani neomlouvejte sami sebe. Jednejte upřímně se svou vlastní duší. A pak, když uvidíte sami sebe jako hříšníky, padněte celí zlomení u nohou kříže. Ježíš vás přijme takové, jací jste - celí poskvrnění, a obmyje vás sou krví, očistí od všeliké poskvrny a uschopní pro společenství nebeských andělů v čistém nebi, kde vládne harmonie. Tam není žádného nesouzvuku, žádného nesouladu. Vše je tam zdravé, šťastné a radostné. (2T 81).

Tento svět je přípravnou školou pro onu vyšší školu, tento život přípravou pro život budoucí. Zde se máme připravit pro vstup do nebeských dvorů. Zde máme přijmout pravdu, věřit a žít podle ní, dokud nebudeme připraveni pro domov svatých ve světle. (8T 200).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy