EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potraviny a pozemky v posledních dnech

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Potraviny a pozemky v posledních dnech

„Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.“ (Mat 6,34)

Pán mi opakovaně ve vidění ukazuje, že je v rozporu s Biblí, abychom činili jakékoli opatření pro naše časné potřeby v čase soužení. Viděla jsem, že kdyby svatí měli potraviny nahromaděny u sebe nebo na polích v době soužení, kdy na zemi budou vládnout meč, hlad a mor, budou jim tyto zásoby násilím odebrány a cizí lidé sklidí jejich pole. To pro nás bude doba, kdy budeme cele důvěřovat Bohu a On nás bude živit. Viděla jsem, že náš chléb a voda budou v onom čase stálé (viz Iz 33,16), a my nebudeme mít nedostatek nebo trpět hladem. Pán mi ukázal, že některé z Jeho dítek se budou obávat, když uvidí rostoucí ceny potravin a budou nakupovat potraviny a dělat si zásoby pro čas soužení. Potom jsem je viděla, jak jdou v čase nouze ke svým potravinám a hledí na ně, jak zčervivěly a jsou plné drobného hmyzu a nevhodné k použití.(To Those Who Are Receiving The Seal of The Living God (Broadside), 31.1.1849)

Domy a pozemky nebudou svatým v čase soužení k žádnému užitku, neboť tehdy budou muset utíkat před rozzuřenými zástupy a v tom čase nebudou moci své majetky prodat, aby podpořili věc přítomné pravdy. …

Viděla jsem, že těm, kteří byli připoutáni ke svému majetku a neptali se Pána na své povinnosti, On jim je také neukázal; bylo jim dovoleno podržet si svůj majetek, ale v době soužení před nimi vyvstane jako hora hrozící rozdrcením. Pokusí se ho zbavit, ale už to nebude možné … Kdyby však toužili být poučeni, Bůh by je naučil v čase potřeby, kdy a kolik prodat. (EW 56,57)

V posledním velkém střetnutí ve sporu se satanem ti, kdož budou věrni Bohu, shledají, že každá pozemská jistota je odříznuta. Protože odmítnou přestoupit Jeho Zákon poslušností pozemským mocnostem, nebude jim dovoleno prodávat nebo kupovat. Nakonec vyjde nařízení, aby byli vydáni na smrt. … Avšak poslušnému je dáno zaslíbení: „Ten na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou.“ (Iz 33,16) Dítky Boží budou žít tímto zaslíbením. (DA 121,122)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy