EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Posvěcení celého člověka

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Posvěcení celého člověka

„Obnoviti se pak duchem mysli své, a obléci toho nového člověka, podlé Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.“ (Efez 4,23.24)

Pravda musí posvětit celého člověka - jeho mysl, myšlenky, jeho srdce, jeho síly. Takovému člověku nebudou jeho vlastní smyslné žádosti sžírat jeho životní síly. Nad těmi musí zvítězit, jinak ony přemohou jeho. … Je zapotřebí, aby byly očištěny myšlenky. Čím by se muži a ženy byli nestali, kdyby si byli uvědomili, že péče o tělo má co do činění s životní silou a čistotou mysli a srdce.

Skutečný křesťan získává zkušenost, která přináší svatost. Ve svém svědomí je bez poskvrny viny, i jeho duše je bez vady porušení. Duchovní význam Božího Zákona, s jeho vymezenými zásadami, uvádí do svého života. Světlo pravdy ozařuje jeho chápání. Žár dokonalé lásky k Vykupiteli odstraňuje nákazu hříchu, která postavila překážku mezi jeho duší a Bohem. Vůle Boží se stala jeho vůlí, čistou, povznesenou, přečištěnou a posvěcenou. Jeho vzezření zjevuje nebeské světlo. Jeho tělo je vhodným chrámem pro Ducha svatého. Svatost zdobí jeho charakter. Bůh s ním může být v důvěrném styku, neboť jeho duše i tělo jsou v souladu s Bohem. …

Bůh chce, abychom si uvědomili, že má právo na mysl, duši, tělo i ducha - na vše, co vlastníme. Jsme Jeho skrze stvoření i skrze vykoupení. Jako náš Stvořitel si činí nárok na naši bezvýhradnou službu. Jako náš Vykupitel má nárok stejně jako právo na lásku - na lásku, která nemá obdoby. Tento Jeho nárok bychom si měli uvědomovat v každém okamžiku svého života. … Naše těla, duše i životy jsou Jeho nejen proto, že jsou Jeho nezištnými dary, ale proto, že se nám neustále dostává Jeho dobrodiní a dává nám sílu, abychom užívali svých schopností. … Říká: „Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, těm, kteříž věří ve jméno jeho.“ (Jan 1,12) …

Ti , kteří jsou syny Božími, budou představovat ve své povaze Krista. Jejich skutky budou provoněny nekonečnou něhou, slitováním, láskou a čistotou Syna Božího. A čím plněji se mysl i tělo budou poddávat Duchu svatému, tím silnější bude vůně naší oběti Bohu. (7BC 909)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy