EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poslední satanovo tažení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Poslední satanovo tažení

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchali, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové mnozí povstali. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“ (1Jan 2,18)

Nepřítel se připravuje na své poslední tažení proti církvi. Sám se skryl lidskému pohledu tak, že mnozí sotva věří v jeho existenci a ještě méně se dají přesvědčit o jeho úžasné činnosti a moci. …

Člověk je satanovým zajatcem a má přirozený sklon řídit se jeho radami a činit jeho rozkazy. Nemá v sobě žádnou sílu, aby čelil zlu účinným odporem. Jedině když v něm přebývá Kristus skrze živou víru, … může si člověk dovolit čelit tak hroznému nepříteli. Každý jiný obranný prostředek je úplně marný. Jedině skrze Krista je satanova moc omezena. To je závažná pravda, kterou by měli všichni pochopit. Satan je neustále činný a chodí sem a tam, procházeje zemi, a hledá, koho by sežral. Ale upřímná modlitba víry zmaří i jeho nejsilnější úsilí. …

Satan doufá, že zatáhne ostatek lidu Božího do všeobecné záhuby, která přichází na tuto zem. Čím více se blíží Kristův příchod, bude satan rozhodnějším a odhodlanějším ve svém úsilí přemoci ostatek lidu Božího. Povstanou muži a ženy a budou tvrdit, že mají nějaké nové světlo nebo nějaké nové zjevení, jehož záměrem je zviklat víru ve staré mezníky. Přestože jejich učení neobstojí ve zkoušce Slova Božího, budou mnozí svedeni. Budou se šířit falešné zprávy a někteří budou lapeni v tato osidla. … Vůči všem formám bludu není bdělosti nikdy dost, neboť satan se nepřetržitě snaží odvádět lidi od pravdy. …

Někteří lidé nemají povahovou pevnost. Podobají se kuličce plastelíny a lze je formovat do jakéhokoliv tvaru. … Tato slabost, nerozhodnost a neschopnost musí být přemožena. Pravý křesťanský charakter má určitou nezdolnost, která nemůže být tvarována nebo potlačena nepříznivými okolnostmi. Lidé musí mít mravní páteř, neporušenost, která se nedá získat lichocením, úplatky nebo zastrašováním. …

Bůh však stanovil hranice, které satan nemůže překročit. Touto překážkou je naše nejsvětější víra a jestliže se vzděláváme na této víře, budeme bezpečni pod ochranou Boha silného. (5T 294-297).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy