EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pole je svět

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pole je svět

„Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mat 28,19)

Když jsem byla v roce 1874 v Kalifornii, měla jsem velice působivý sen. … Zdálo se mi, že několik bratří v Kalifornii se radilo, uvažujíce o nejlepším plánu, jak pracovat v nastávajícím období. … Potom přišel mezi shromážděné mladý muž, jehož jsem často viděla ve svých snech. Naslouchal s velkým zájmem proneseným slovům a potom rozvážně a s jistotou, která vzbuzovala autoritu, řekl: „Města a vesnice tvoří díl vinice Páně. Musí slyšet varovná poselství. Nepřítel pravdy se zoufale snaží, aby lid odvedl od pravdy Boží k bludům. … Musíte zasévat na všech úrodných místech. … Může se stát, že výsledek své práce neuvidíte hned, ale to vás nesmí zmalomyslnět. Vaším příkladem budiž Kristus. Měl mnoho posluchačů, ale málo následovníků.“…

Posel dále pravil: „Máte příliš omezené názory o díle pro tuto dobu. Pokoušíte se dílo plánovat tak, abyste je mohli obejmout svými pažemi. Musíte rozšířit svůj rozhled. Vaše světlo nesmí být postaveno pod kbelec nebo pod postel, ale na svícen, aby svítilo všem, kteří jsou v domě. Váš dům je svět. …

Mnohé kraje čekají na větší světlo, které má pro ně Pán, ale vaše víra je omezená, je velmi malá. Vaše chápání o díle se musí značně rozšířit. … Jděte vpřed. Bůh bude mocně působit, budete-li před ním kráčet v pokoře srdce. Mluvit o nemožném není vírou. U Boha není nic nemožného. Světlo závazných požadavků Zákona Božího má prověřit … svět.“ …

Čas je krátký a na všech, kteří věří tomuto poselství by měla spočívat vážná odpovědnost být nezaujatými pracovníky, kteří používají svůj vliv na správné straně, a nikdy by se neměli ani slovem ani skutkem postavit proti těm, kdož usilují o pokrok zájmu díla Božího. … Světlo, které nám Bůh dal, nemá pro svět velkou cenu do té doby, dokud nebude před něj představeno tak, aby bylo vidět. (LS 208-210)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy