EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pokorní lidé hlásají evangelium

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pokorní lidé hlásají evangelium

„A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce v temném místě svítící, dobře činíte, až by se den rozednil, a dennice vzešla v srdcích vašich.“ (2 Petr 1,19)

O tomto poselství (Zj 14,6.7) je řečeno, že je částí „věčného evangelia.“ Dílo hlásání evangelia nebylo dáno andělům, nýbrž bylo svěřeno lidem. Svatí andělé působí při řízení tohoto díla, mají na starost velká hnutí pro spásu lidí, avšak skutečné hlásání evangelia vykonávají služebníci Kristovi na zemi.

Tuto výstrahu světu měli hlásat věrní mužové, kteří byli poslušni hlasu Ducha Božího a učení Slova Božího. Byli to ti, kteří dbali „přepevného prorockého slova,“ „svíce v temném místě svítící, až by se den rozednil a dennice vzešla.“ (2Petr 1,19) Hledali známost Boha více než všechny skryté poklady, jsouce přesvědčeni, že „lépe jest zajisté těžeti jí, nežli těžeti stříbrem, anobrž nad výborné zlato užitek její.“ (Př 3,14) A Hospodin jim zjevil velké věci království. „Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou.“ (Žalm 25,14)

Ti, kdož porozuměli této pravdě a pak ji hlásali, nebyli učení teologové. Kdyby bývali byli věrnými strážci, kdyby byli pilně a s modlitbou zkoumali Písmo, byli by poznali, že přichází noc. Proroctví by jim byla odhalila události, jež se vbrzku stanou. Oni však takový postoj, nezaujali a proto bylo poselství odevzdáno světu skrze skromnější lidi. Pán Ježíš pravil: „Choďte, dokud světlo máte, ať vás tma nezachvátí.“ (Jan 12,35) Ti, kdož se odvracejí od světla, které dal Bůh, nebo ti, kteří zanedbávají hledat to světlo, které je v jejich dosahu, jsou zanecháni v temnotách. Avšak Spasitel praví: „Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.“ (Jan 8,12) Kdo se ale cílevědomě snaží konat vůli Boží a úzkostlivě dbá světla, jehož se mu již dostalo, tomu se dostane většího světla. Takové duši bude seslána hvězda nebeské záře, aby ji uvedla do veškeré pravdy. (GC 312)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy