EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pohromy svalovány na Boží lid

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pohromy svalovány na Boží lid

„Běda těm, kteříž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má.“ (Zj 12,12)

Protože se lidé čím dál více odvracejí od Boha, je satanu dovoleno, aby měl moc nad syny neposlušnosti. Vrhá zkázu mezi lidi. Na zemi i na moři jsou pohromy. Majetek a život jsou ničeny požáry a povodněmi. Satan se rozhodl svalit vinu na ty, kteří se odmítají poklonit modle, kterou postavil. Jeho nástroje poukazují na adventisty sedmého dne, jako na příčinu soužení. „Tito lidé trvají na svém, navzdory zákonu,„ prohlašují. „Znesvěcují neděli. Kdyby byli přinuceni uposlechnout zákon k zachovávání neděle, tyto hrozné soudy by se zastavily.“ (RH 16.7.1901)

Pohromy přijdou - pohromy nejhroznější, nejneočekávanější. A tyto zkázy budou následovat jedna za druhou. Bude-li se dbát výstrah, které Bůh dává, a budou-li církve činit pokání, navracejíce se ke své věrnosti, potom zbývající města budou moci být po nějaký čas ušetřena. Setrvávají-li lidé, kteří byli podvedeni, na stejné cestě, po které kráčeli, nedbajíce Zákona Božího a představujíce lidem lži, Bůh dopustí, aby byli sužování neštěstím, aby mohl být probuzen jejich rozum. (Ev 27)

Soudy budou dopadat podle bezbožnosti lidí a světla pravdy, kterého se jim dostalo. Jestliže obdrželi pravdu, trest bude úměrný světlu, které měli. (MS 173,1902)

Satan dává svůj výklad událostem a oni vedoucí mužové si myslí, jak si on přeje, že pohromy, které naplňují zemi, jsou následkem porušování neděle. Tito vlivní mužové, zamýšlejíce utišit hněv Boží, vydávají zákony vynucující zachovávání neděle. Myslí si, že čím dál větším vyvyšováním tohoto falešného dne odpočinku, vynucujíce si poslušnost k nedělnímu zákonu, falešné soboty, slouží Bohu. Na ty, kteří ctí Boha zachováváním pravé Soboty, se pohlíží jako na nevěrné Bohu, zatímco jsou to právě ti, kteří na ně takto hledí, kdo jsou sami nevěrní, protože pošlapávají Sobotu ustanovenou v Edenu. (MS 85,1899)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy