EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Podobná zklamání

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Podobná zklamání

„Aj, blahoslavíme ty trpělivé. O trpělivosti Jobově slýchali jste, a dokonání Páně viděli jste; nebo velmi jest milosrdný Pán a lítostivý.“ (Jak 5,11)

Nezřídka je mysl lidí, a to i služebníků Božích, tak zaslepena lidskými názory, tradicemi a falešným učením lidí, že jsou schopni jen z části pochopit velké věci, jež Bůh zjevil ve svém Slově. Tak tomu bylo s učedníky Kristovými, i když s nimi byl Spasitel osobně. Jejich mysl byla zaujata rozšířenou představou, že Mesiáš bude pozemským knížetem, který povýší Izrael na trůn světové říše, a proto nemohli porozumět jeho slovům, jimiž předpovídal své utrpení a svou smrt. … Už od narození byla jejich srdce vedena k očekávání slávy světové říše, a to zaslepilo jejich chápání. …

Zkušenost učedníků, kteří hlásali „evangelium království“ při prvním příchodu Kristově, má svou obdobu ve zkušenosti těch, kdož hlásali poselství o druhém příchodu Kristově. … Jako první učedníci, neporozuměl ani William Miller a jeho druzi plně významu poselství, jež hlásali. Bludy, které se tak dlouho držely v církvi, jim nedovolily, aby dospěli ke správnému výkladu důležitého bodu proroctví. Proto, ačkoli hlásali poselství, které jim svěřil Bůh, aby je přinesli světu, zažili zklamání pro nepochopení jeho významu. …

To, co se těmto věřícím, právě tak jako prvním učedníkům, zdálo v hodině zkoušky těžko pochopitelné, se později objasnilo. Když pak uzřeli „dokonání Páně“ věděli, že se spolehlivě splnil laskavý záměr, který s nimi Bůh měl, i přes zkoušku, kterou pro svůj omyl vytrpěli. Skrze blahodárnou zkušenost poznali, že Bůh je „lítostivý a milostivý,“ že všecky stezky Boží „jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho.“ (GC 345,351,352,354)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy