EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pod hrozbou smrti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Pod hrozbou smrti

„Nebo jestliže se umlčíš v tento čas, oddechnutí a vysvobození Židům přijde odjinud, ty pak a dům otce tvého zahynete. A kdo ví, ne pro tento-lis čas přišla k tomu království?“ (Est 4,14)

Před světem se mají brzy rozvinout úžasné události. Konec všech věcí je ve dveřích. Na Boží lid už přichází čas soužení. Bude to doba, kdy vyjde nařízení zakazující kupovat a prodávat těm, kdož zachovávají Sobotu Hospodinovu, a hrozící jim potrestáním, a dokonce i smrtí, jestliže nebudou zachovávat první den týdne jako Sobotu. (RH 19.11.1908)

Nařízení, které má být vydáno proti lidu Božímu, bude velmi podobné tomu, které vydal Asverus proti Židům za časů Ester. … Satan podnítil plán, aby vyplenil ze země ty, kdož uchovávali známost pravého Boha. Avšak jeho intriky byly zmařeny mocí, která působí proti satanu a která vládne mezi syny lidskými. …

Protestantský svět dnes v malé skupince, která zachovává Sobotu, vidí Mardochea v bráně. Jeho povaha a chování, vyjadřující úctu k Zákonu Božímu, jsou stálou výtkou těm, kteří zavrhují bázeň Hospodinovu a pošlapávají Jeho Sobotu. Nevítaný vetřelec musí být nějakým způsobem odstraněn z cesty.

Táž panovačná mysl, která v minulých dobách osnovala spiknutí proti věrným, se stále snaží vyplenit ze země ty, kteří se bojí Boha a jsou poslušni Jeho Zákona. Satan vyvolá rozhořčení proti skromné menšině, která svědomitě odmítá přijmout oblíbené zvyky a tradice. Muži vysokého postavení a dobré pověsti se spojí s bezzákonnými a ničemnými, aby vešli v radu proti lidu Božímu. … Nemajíce žádného „Takto praví Písmo,“ jež by uvedli proti obhájcům biblické Soboty, sáhnou po krutých uzákoněních, aby doplnili tento nedostatek. … Na tomto bitevním poli nastává poslední velký boj sporu mezi pravdou a bludem. A my nejsme ponecháni v nejistotě, co se týká výsledku. Dnes, jako za dnů Mardocheových, Pán obhájí svou pravdu a svůj lid. (5T 450-451)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy