EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Po odpadnutí přichází národní zkáza

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Po odpadnutí přichází národní zkáza

„I ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.“ (Iz 24,5)

Bůh projevil lidu Spojených států přízeň; ale když budou omezovat náboženskou svobodu, když se vzdají protestantismu a budou podporovat papežství, míra jejich viny bude naplněna a „národní odpadnutí“ bude zaznamenáno v nebeských knihách. Výsledkem tohoto odpadnutí bude národní zkáza. (RH 2.5.1893)

Nařízením vynucujícím papežské zřízení v porušení Zákona Božího se náš národ cele odloučí od spravedlnosti. Když protestantismus vztáhne svoji ruku přes oceán, aby se chopil ruky římské moci, když sáhne přes propast, aby si podal ruku se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne veškeré principy své Ústavy jakožto protestantské a republikánské vlády a učiní opatření pro šíření papežských lží a klamů, tehdy poznáme, že nastal čas pro satanovo dílo zázraků a že konec je blízko. (5T 451)

Prostřednictvím spiritismu se satan zjevuje jako dobrodinec lidstva, který uzdravuje nemoci lidí a který vyznává, že předkládá nový a vyvýšenější systém náboženské víry; přitom však působí jako zhoubce. …

Zatímco se synům lidským zjevuje jako velký lékař, který může vyléčit všechny jejich neduhy, bude přinášet nemoc a neštěstí, dokud nebudou lidnatá města proměněna v trosky a spoušť. …

A potom ten velký podvodník přesvědčí lidi, že tato zla způsobují ti, kteří slouží Bohu. (GC 589,590)

Protože se lidé čím dál více odvracejí od Boha, je satanu dovoleno, aby měl moc nad syny neposlušnosti. Vrhá zkázu mezi lidi. Na zemi i na moři jsou pohromy. Majetek a život jsou ničeny požáry a povodněmi. Satan se rozhodl svalit vinu na ty, kteří se odmítají poklonit modle, kterou postavil. Jeho nástroje poukazují na adventisty sedmého dne, jako na příčinu soužení. „Tito lidé trvají na svém, navzdory zákonu,“ prohlašují. „Znesvěcují neděli. Kdyby byli přinuceni uposlechnout zákon k zachovávání neděle, tyto hrozné soudy by se zastavily.“ (RH 16.7.1901)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy