EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Plnější poznání Boha

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Plnější poznání Boha

„Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17,3)

Pouze poznáním Boha zde na zemi se můžeme připravit na setkání s Ním při Jeho příchodu. … Ale mnozí z těch, kteří vyznávají, že věří v Krista, Boha neznají. Jejich náboženství je jen povrchní. Nemilují Boha; nestudují Jeho povahu; proto nevědí, jak mají věřit, jak prohlédnout a žít. Neznají, co je to pokojná láska, nebo co znamená chodit vírou. … Nechápou, že je jejich povinností přijímat, aby mohli obohatit druhé.

Svět skrze moudrost Boha nepoznává. Mnozí o něm překrásně hovoří, ale jejich argumenty nepřivádějí lidi blíže k Bohu, protože s ním sami nejsou v živém spojení. Měvše se za moudré, blázni učiněni jsou. (Řím 1,22). Jejich poznání Boha je nedokonalé. (RH 3.2.1903).

Zkoumáním nemůžeme Boha nalézt, ale On sám se nám zjevil ve svém Synu, který je bleskem slávy Otcovy, a obrazem osoby Jeho. Jestli si přejeme poznat Boha, musíme být podobni Kristu. … Prožívání čistého života skrze víru v Krista jako osobního Spasitele přinese věřícímu jasnější a plnější představu o Bohu. (KH 9).

Kristus je dokonalým zjevením Boha. On říká: „Boha žádný nikdy neviděl; jednorozený ten Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť vypravil.“ (Jan 1,18). Jedině poznáním Krista můžeme poznat Boha. A patříce na Něj, budeme proměněni k Jeho obrazu, připraveni setkat se s Ním při Jeho příchodu. … Nyní je čas připravit se na příchod našeho Pána. Připravenost na setkání s ním není dílem nějakého okamžiku. Příprava na tuto slavnou událost musí spočívat v pozorném očekávání a bdění ve spojení se svědomitou prací. Takto Jej oslavují dítky Boží. Uprostřed rušných událostí života bude slyšet jejich hlasy, jak pronášejí slova povzbuzení, naděje a víry. Všechno, co mají a čím jsou, je zasvěceno službě pro Mistra. Tak se připravují na setkání se svým Pánem; a když přijde, řeknou s radostí: „Aj, Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, a vysvobodil nás. …Plésati a veseliti se budeme v spasení jeho.“ (Iz 25,9). (RH 3.2.1903).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy