EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Padání nebeských hvězd

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Padání nebeských hvězd

„Hvězdy budou padati s nebe, a moci nebeské budou se pohybovati.“ (Mat 24,29).

V roce 1833, … se objevil poslední z úkazů, jež Spasitel zaslíbil jako znamení svého druhého příchodu. Ježíš pravil: „Hvězdy budou padati s nebe.“ A Jan v knize Zjevení prohlásil, když ve vidění spatřil výjevy, jež budou ohlašovat den Boží: „A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá.“ (Zj 6,13). Toto proroctví se překvapujícím a úchvatným způsobem vyplnilo dne 13. listopadu roku 1833, kdy došlo k velkému meteorickému dešti. Byla to největší a nejpodivuhodnější podívaná na padání hvězd, jaká kdy byla zaznamenána. „Celá obloha nade vším územím Spojených států byla tehdy řadu hodin v prudkém pohybu! V této zemi se od chvíle, kdy ji osídlili první lidé, neukázal nikdy na obloze žádný úkaz, který by jedni sledovali s tak velkým obdivem a druzí s tak velkou hrůzou a zděšením.“ „Jeho velkolepost a jeho děsivá krása stále ještě zůstává v mnohých myslích. …

Skutečně nikdy nepadal déšť o moc hustěji, než když meteority padaly k zemi. Na východě, na západě, na severu i na jihu, všude bylo zřít týž obraz. Zkrátka, , celé nebe se zdálo být v pohybu. … Úkaz, jak je popsán v Deníku profesora Sillimana, byl pozorován na celém území Severní Ameriky. … Od dvou hodin v noci až do jasného rozednění … neustávala na celé obloze nepřetržitá hra oslnivě zářících světel.“- R M. Devens, American Progress (Americký pokrok); nebo The Great Events of the Greatest Century (Velké události největšího století) kap. 28, odst. 1-5. …

Tak se ukázalo poslední z oněch znamení Kristova příchodu, o nichž Ježíš pravil svým učedníkům: „Když byste uzřeli toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích.“ (Mat 24,33). Po těchto znameních spatřil Jan, jako další velkou událost, mizející nebe, jako když se svinuje svitek, zatímco se třásla země, hory a ostrovy se pohnuly ze svého místa a bezbožní se v hrůze snažili utéci z přítomnosti Syna člověka. (GC 333,334).

Ale den ani hodinu svého příchodu Kristus nezjevil. … Přesný čas druhého příchodu Syna Člověka je Božím tajemstvím. (FLB 344).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy