EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ozbrojený konflikt v posledních dnech

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Ozbrojený konflikt v posledních dnech

„Takto praví Hospodin zástupů: Aj, bída půjde z národu na národ, a vichřice veliká strhne se od končin země.“ (Jer 25,32)

Brzy vyvstanou mezi národy tíživé problémy - problémy, které neustanou, dokud nepřijde Ježíš. Jako nikdy předtím se musíme semknout, sloužíce Tomu, kterýž na nebesích utvrdil svůj trůn a jehož království panuje nade všemi (viz Žalm 103,19). Bůh neopustil svůj lid, a naše síla spočívá v tom, že my neopouštíme Jeho.

Soudy Boží jsou na zemi. Boje a pověsti bojů, zkáza způsobená požáry a záplavami, hovoří jasně, že čas soužení, které má narůstat až do konce, je velmi blízko, ve dveřích. Nesmíme ztrácet čas. Svět je ovládán duchem války. Proroctví jedenácté kapitoly Daniele téměř dosáhla svého konečného naplnění.(WM 136)

Mezi národy brzy vypukne boj s prudkostí, kterou nyní ani netušíme. Současnost je dobou, o níž se všichni žijící nesmírně zajímají. Panovníci a státníci, lidé, kteří zaujímají odpovědná a mocná postavení, přemýšlející mužové a ženy všech vrstev společnosti, upírají svoji pozornost na události, které se dějí okolo nás. Sledují napjaté, neklidné poměry, jež panují mezi národy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle, a uvědomují si, že se chystá něco významného a rozhodujícího, že svět je na pokraji nějaké úžasné rozhodné chvíle.

Bůh nám milostivě poskytl chvíli oddechu. Každou sílu, kterou nám Nebesa propůjčila, máme nyní použít v díle pro ty, kteří hynou v nevědomosti. V tomto díle nesmí být žádného odkladu. Pravda musí být hlásána v temných koutech země. … Má být vykonáno veliké dílo a bylo svěřeno těm, kdož znají pravdu pro tuto dobu. (RH 17.11.1910)

V závěrečných scénách těchto pozemských dějin bude zuřit válka. Budou morové rány, epidemie a hladomory. Vody se vylijí z břehů. Majetek a životy budou ničeny požáry a povodněmi. Musíme se připravovat pro příbytky, které Kristus odešel připravit pro ty, kteří Jej milují. Tam je odpočinutí od pozemských bojů.(RH 19.10.1897)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy