EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


On bude panovat navěky

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

On bude panovat navěky

„A sedmý anděl zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať jsou království světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.“ (Zj 11,15)

Příchod Kristův, jenž uvede vládu spravedlnosti, podnítil pisatele svatých spisů k napsání nejvznešenějších a nejúžasnějších výroků. … Žalmista pěl o moci a majestátu krále Izraele: „Rozveseltež se nebesa a plesej země … před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.“ (Žalm 96,11-13)

Prorok Izaiáš pravil: … „Sehltí i smrt u vítězství, a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší země, nebo Hospodin mluvil. …“ (Iz 25,8) … Když se Spasitel chystal odloučit se od svých učedníků, utěšoval je v jejich žalu ujištěním, že znovu přijde: „Nermutiž se srdce vaše … V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou… Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu, a připravím vám místo, zase přijdu, a poberu vás k sobě samému…“ (Jan 14,1-3) …

Andělé, kteří prodlévali na Olivetské hoře po Kristově nanebevstoupení, opakovali učedníkům zaslíbení o Kristově návratu: „Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ (Skut 1,11) A apoštol Pavel, který mluvil pod vnuknutím Ducha svatého, dosvědčil: „A sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe.“ (1Tess 4,16) Prorok na ostrově Patmos praví: „Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko.“ (Zj 1,7)

S příchodem Krista se spojuje sláva „napravení všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků.“ (Skut 3,21) Tehdy bude dlouhotrvající vláda zla zlomena; „království světa“ se stanou královstvími „Pána našeho a Krista Jeho, a kralovatiť bude na věky věků.“ (Zj 11,15) (GC 300,301)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy