EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Očištění svatyně

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Očištění svatyně

„Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.“ (Dan 7,13)

Po svém vystoupení na nebesa začal pro nás náš Spasitel vykonávat dílo Velekněze. Pavel praví: „Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří.“ (Žid 9,24; Ns) …

Po celých osmnáct století trvala tato služba v prvním oddělení svatyně. Krev Kristova, přimlouvající se ve prospěch kajících se věřících, zajišťovala jejich odpuštění a přijetí u Otce, přesto jejich hříchy i nadále zůstávaly v knihách záznamů. Tak jako v předobrazné službě bylo dílo očištění v závěru každého roku, tak také i předtím, než bude dokonáno Kristovo dílo vykoupení člověka, musí dojít k dílu očištění, aby byl odstraněn hřích ze svatyně. Právě tato služba začala ve chvíli, kdy skončilo období 2300 dnů. V tom čase … náš Velekněz vstoupil do svatyně svatých, aby vykonal poslední úsek svého slavného díla - očištění svatyně. …

Příchod Krista jako našeho Velekněze do nejsvětějšího místa k očištění svatyně, jak to popisuje Daniel 8,14, příchod Syna člověka před Starého dnů, jak je zapsán u Daniele 7,13, a příchod Páně do svého chrámu prorokovaný Malachiášem - to vše jsou popisy jedné a téže události. Tatáž událost je také představena příchodem ženicha na svatbu v podobenství Pána Ježíše o desíti pannách u Matouše 25.

Očišťování svatyně … zahrnuje vyšetřující dílo - dílo soudu. Toto dílo musí být vykonáno předtím, než Pán Ježíš přijde, aby vykoupil svůj lid, protože až přijde, přijde se svou odplatou, aby odplatil jednomu každému podlé skutků jeho (dle Zjev 22,12).

V den posledního účtování nebude mít postavení, hodnost nebo bohatství ani ten nejmenší vliv na případ žádného jednotlivce. Lidé budou souzeni Bohem, který vidí všechno. Budou souzeni podle toho, jakými jsou po stránce čistoty, šlechetnosti a lásky ke Kristu. (FLB 207)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy