EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Obstojíte ve zkoušce?

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Obstojíte ve zkoušce?

„A rozpomínati se budeš na všecku cestu, kterouž tě vedl Hospodin Bůh tvůj již teď čtyřidceti let po poušti, aby ponížil tebe a zkusil tě, aby známé bylo, co jest v srdci tvém, budeš-li ostříhati přikázání jeho, čili nic.“ (5Moj 8,2)

Bůh vyzkouší svůj lid. … Kdyby bývalo poselství r. 1844 bylo jen krátkého trvání, jak se mnozí z nás domnívali, nezbyl by jim čas, aby rozvinuli svůj charakter. Mnozí se dali vést citem a ne zásadou a vírou, a toto vážné, hrozné poselství jimi pohnulo. Zapůsobilo na jejich city a vzbudilo jejich obavy, ale nesplnilo ono poslání, které mu Bůh předurčil. …

Bůh vede svůj lid krok za krokem. Přivádí je záměrně do různých situací, aby se ukázalo, co je v jejich srdci. Někteří obstojí v jednom bodě, ale klesnou v následujícím. V každém dalším bodu je srdce zkoušeno a prubováno o něco přísněji. Jestliže vyznávající lid Boží shledá, že jeho srdce se tomuto přísnému dílu protiví, mělo by je to usvědčit z toho, že mají ještě co přemáhat, aby zvítězili. … Někteří ochotně přijímají jeden bod, ale když je Bůh přivede do jiného zkušebního bodu, zdráhají se a ustoupí zpátky, poněvadž zjišťují, že se to přímo dotýká některé jejich hýčkané modly. Zde mají příležitost poznat, co je v jejich srdcích a co nedovoluje Ježíši vstoupit dovnitř. Cení si něčeho více než pravdy a jejich srdce nejsou připravena přijmout Ježíše. Jednotlivci jsou po dosti dlouhou dobu zkoušeni, aby bylo zjevné, zda obětují své modly. … Ti, kteří zdolají každý bod a kteří obstojí v každé zkoušce a zvítězí, ať je cena jakákoliv, ti dbali rady Pravého Svědka a ti přijmou pozdní déšť a tak budou uschopněni pro proměnění. Bůh zkouší na tomto světě svůj lid. … Zde, na tomto světě a v těchto posledních dnech ukáží lidé, jaká moc působí na jejich srdce a řídí jejich jednání. Je-li to moc božské pravdy, povede je k dobrým skutkům. Pozvedne příjemce, učiní jej velkodušným a šlechetným, učiní ho podobna jeho božskému Pánu. …

Vy, mladí i staří, Bůh vás nyní zkušuje. Rozhodujete o svém vlastním věčném osudu. (1T 186-189).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy