EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


O svrchní věci pečujte

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

O svrchní věci pečujte

„O svrchní věci pečujte, ne o zemské.“ (Kol 3,2)

Až Boží lid odvrátí svůj zrak od věcí tohoto světa a upne jej na nebesa a nebeské věci, stane se lidem zvláštním, protože bude zřít milost, dobrotu a soucit, které Bůh projevuje synům lidským. Jeho láska v nich vzbudí odezvu a jejich životy budou svědčit těm, kteří jsou okolo, že je ovládá Duch Boží, že pečují o svrchní věci a ne o zemské.

Při přemýšlení o nebesích můžeme soustředit svou představivost až na nejvyšší možnou míru a přemýšlet o nejvznešenějších myšlenkách a naše mysl se vyčerpá ve snaze pochopit širokost a hlubokost a vysokost tohoto předmětu. Našemu rozumu je nemožné, aby pochopil velká témata věčnosti. Je dokonce nemožné, když se snažíme ze všech sil porozumět těmto věcem, aby toto úsilí neovlivnilo celý náš charakter k dobrému a nemělo to povznášející vliv na naši mysl. Když přemýšlíme o tom, jak Kristus přišel na náš svět zemřít za padlého člověka, dozvídáme se něco o ceně, která byla zaplacena za naše vykoupení a uvědomujeme si, že mimo Boha není žádné skutečné dobroty nebo velikosti.

Jedině ve světle, které září z golgotského kříže, můžeme poznat, do jakých hloubek hříchu a degradace upadlo lidstvo následkem hříchu. Jen z délky řetězu, který byl spuštěn z nebe, aby nás vyzdvihl vzhůru, můžeme poznat hloubky, do nichž jsme klesli. A jen tím, že máme na zřeteli neviditelné skutečnosti, můžeme porozumět něčemu z tohoto nádherného tématu vykoupení. (IHP 368)

Jsme téměř doma. Brzy uslyšíme Spasitelův hlas, líbeznější nad jakoukoliv hudbu, jak říká: „Váš boj je u konce. Vejděte v radost Pána svého.“ Požehnané, požehnané dobrořečení. Chci ho slyšet z Jeho nesmrtelných rtů. Chci Ho chválit. Chci ctít Toho, který sedí na trůnu. Chci, aby se můj hlas ozýval znovu a znovu v nebeských nádvořích. Chcete tam také být? … Bůh nám pomáhej a naplňuj nás vší plností a mocí, a pak budeme moci okusit radosti přicházejícího světa. (IHP 368)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy