EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nevyčerpatelné téma

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Nevyčerpatelné téma

„O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali, vystihajíce to, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké za tím slávě. … na kteréž věci žádostivi jsou andělé patřiti.“ (1Petr 1,10-13)

V tomto životě můžeme jen začít chápat podivuhodný předmět vykoupení. Se svým omezeným chápáním můžeme nejvážněji přemýšlet o hanbě a slávě, o životě a smrti, o spravedlnosti a milosrdenství, jež se setkávají v kříži. I přes nejvyšší vypětí svých duševních sil však nedokážeme pochopit jeho plný význam. Délka i šíře, hloubka i výška vykupující lásky jsou jen matně chápány. Plán vykoupení nebude plně pochopen dokonce ani tehdy, když vykoupení uvidí tváří v tvář, a poznají tak, jak budou i sami poznáni. (dle 1Kor 13,12 - KJB) Po nekonečné věky se však bude udivené a radostné mysli stále odhalovat nová pravda. Ačkoli pozemskému trápení, bolestem a pokušením bude konec a bude odstraněna jejich příčina, bude mít lid Boží vždy jasné, inteligentní uvědomění toho, co stálo jejich spasení. …

Tajemství kříže vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle, jež září z Golgoty, se vlastnosti Boží, které nás plnily strachem a posvátnou hrůzou, jeví krásné a přitažlivé. Vidíme, jak se mísí milosrdenství, něžnost a otcovská láska se svatostí, spravedlností a mocí. Když patříme na majestát Jeho trůnu, vysoký a vyvýšený, vidíme Jeho povahu v jejích milostivých projevech a chápeme, jako nikdy předtím, význam onoho líbezného oslovení: „Otče náš.“

Pochopíme, že Ten, jenž je nekonečný v moudrosti, nemohl pro naše spasení vymyslet žádný jiný plán, než obětování svého Syna. Odměnou za tuto oběť je radost, že země je osídlena vykoupenými bytostmi, svatými, šťastnými a nesmrtelnými. Výsledkem Spasitelova zápasu s mocnostmi temna je radost vykoupených, přispívající po celou věčnost ke slávě Boží. A cena za lidskou duši je taková, že Otec je s cenou, jež byla zaplacena, spokojen. I sám Kristus, spatřující ovoce své velké oběti, je nasycen. (GC 651,652)

Po celou věčnost bude zástup vykoupených Jeho největší slávou. (3SP 261)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy