EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Není čas konat ďáblovo dílo

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Není čas konat ďáblovo dílo

„Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech, očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího…“ (2Petr 3,11.12)

Je nezbytné, aby každý z nás věděl, jaké ovzduší obklopuje jeho duši: zda není zajedno s nepřítelem spravedlnosti a nekoná-li nevědomě jeho dílo, či zda je spojen s Kristem a koná Jeho dílo. …

Satan by rád získal kohokoliv a chtěl by, aby se každý stal jeho spojencem v díle zeslabování důvěry bratra vůči bratru a zasévání neshod mezi těmi, kteří vyznávají, že věří pravdě. Satan může nejúspěšněji dosáhnout svého záměru skrze ty, kdož se nazývají přáteli Kristovými, kteří však nekráčejí a nepracují v Kristových řadách. …

Nyní je den Boží přípravy. Nyní není čas na vyjadřování nevíry, nebo … konání ďáblova díla. Nechť si každý dává pozor, aby nezeslaboval víru druhých zaséváním semen závisti, žárlivosti, rozkolů, neboť Bůh slyší slova a soudí. Ne podle toho, zda někdo říká ano či ne, ale podle ovoce jeho způsobu jednání. …

Zatím jsou zadržovány čtyři větry, dokud služebníci Boží nebudou znamenáni na svých čelích pečetí. Tehdy pozemské mocnosti seřadí své armády k poslední veliké bitvě. Jak pečlivě bychom měli využít zbývající krátké doby naší zkoušky! Jak bychom důkladně měli zkoumat sami sebe! … Je potřebná kázeň ducha, čistota srdce a myšlenek. To je cennější než vynikající talent, vkus nebo znalosti. Člověk obyčejných schopností, který se naučil podřídit se slovům „Tak praví Pán“, je pro Boží dílo lépe vybaven než ti, kteří mají schopnosti, ale nepoužívají je správným způsobem. … Lidé se mohou chlubit svým poznáním světských věcí; ale jestli nemají poznání pravého Boha, Krista, Cesty, Pravdy a Života, jsou žalostně nevědomí a jejich poznání zahyne spolu s nimi. Světské poznání je schopnost, ale známost Slova, které má přetvářející vliv na lidskou mysl, je nepomíjející. (RH 27.11.1900).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy