EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí falešného poznání

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí falešného poznání

„Ó Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá poznání.“ (1Tim 6,20; Ns)

V New Hampshire byli lidé, kteří aktivně šířili falešné názory o Bohu. Obdržela jsem světlo, že tito lidé svými názory činí pravdu neúčinnou, a že některé z nich vedou k „volné lásce“. Bylo mi ukázáno, že tito lidé svádějí duše tím, že jim předkládají spekulativní teorie o Bohu. …

Mezi jinými názory zastávali ten, že ti, kteří byli jednou posvěceni, již nemohou zhřešit a tento názor předkládali jako evangelium. Jejich klamné názory spolu s břemenem jejich svůdného vlivu působily velkou škodu jim samotným i jiným. Získávali duchovní moc nad těmi, kteří nebyli schopni prohlédnout zlo těchto nádherně oděných teorií. Výsledkem těchto teorií již byly veliké hříchy. Učení, že všichni jsou svatí, vedlo k přesvědčení, že sklony posvěcených nikdy nejsou v nebezpečí, že budou svedeny na scestí. Výsledkem tohoto přesvědčení bylo vyhovění hříšným žádostem srdcí, která, ačkoli vyznávala, že jsou posvěcená, byla daleko od čistoty myšlení a jednání.

Toto je pouze jeden z příkladů, v němž jsem byla povolána pokárat ty, kteří předkládali učení o neosobním bohu, který proniká přírodou, a učení o svatém těle. Pravda bude v budoucnu falšována lidskými přikázáními. Za spolehlivá učení budou předkládány klamné teorie. Falešné poznání je jedním z nástrojů, které satan užíval v nebeských dvorech, a kterého používá i dnes. …

Snažně prosím ty, kteří pracují pro Boha, aby nepřijímali falešné za pravdivé. Máme celou Bibli, která je plná nejvzácnějších pravd. Není nám zapotřebí domněnek nebo falešného vzrušení. Ve zlaté kadidelnici pravdy, jak je představena v Kristově učení, máme to, co přesvědčí a obrátí duše. Předložte v Kristově prostotě pravdy, které přišel na tuto zem zvěstovat, a z vašeho poselství bude cítit moc. Nepředkládejte teorie nebo kritéria, které nemají podklad v Bibli! (Ev 600,601).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy