EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naučení z nebeské svatyně

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Naučení z nebeské svatyně

„Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého.“ (Žid 10,22)

„A aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.“ (Dan 7,13) … Zde není popsán druhý příchod Kristův na zem. Kristus přichází ke Starému dnů v nebesích, aby přijal panství a slávu i království, které mu budou dány na konci Jeho díla jako Prostředníka. Je to právě tento příchod, a ne Jeho druhý příchod na zem, který byl předpovězen v proroctví a ke kterému došlo po uplynutí 2300 dnů v roce 1844. Doprovázen nebeskými anděly vchází náš veliký Velekněz do svatyně svatých a staví se před Boží tvář …, aby vykonal dílo vyšetřujícího soudu a vykonal smíření pro všechny, kteří prokáží, že mají právo na jeho užitek. (FLB 209)

Kéž by Pán dal, abychom si uvědomili potřebu pít z živého pramene vody živé. Její čisté prameny nás občerství a uzdraví a občerství také všechny, jež se s námi stýkají. Ach, kdyby se jen srdce poddala Duchu Božímu! Jaká záplava nebeského světla by byla vylita do duše, kdyby jen oko bylo upřeno k Boží slávě. Ten, který mluvil tak, jako nikdy žádný z lidí nemluvil, byl na zemi Učitelem. Po svém vzkříšení byl Učitelem osamoceným, zklamaným učedníkům putujícím do Emauz a těm, jež se shromáždili v horní síni. Otvíral jim Písma, která se týkala Jeho samotného a způsobil, aby jejich srdce vzplála nebeskou, novou a svatou nadějí a radostí.

Ze svatyně svatých i nadále pokračuje velkolepé dílo vyučování. Boží andělé promlouvají k lidem. Kristus slouží v nebeské svatyni. Nenásledujeme Jej do svatyně tak, jak bychom měli. Kristus i andělé pracují na srdcích synů lidských. Církev na nebesích spojená s církví na zemi bojuje zde na zemi dobrý boj. Zde na zemi musí dojít k očištění duše v souladu s Kristovým očišťováním svatyně v nebi. (Letter 37, 1887)

Nyní má mít Boží lid upřen svůj zrak k nebeské svatyni, kde se … náš Velekněz … přimlouvá za svůj lid. (FLB 209)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy