EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nastávající události jasně zjeveny

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Nastávající události jasně zjeveny

„Nečiní zajisté Panovník Hospodin ničeho, aniž by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.“ (Amos 3,7; KJB)

Události spojené se závěrem zkušební lhůty a dílem přípravy na čas soužení jsou jasně předloženy. Avšak zástupy již nemají většího povědomí o těchto důležitých pravdách, než kdyby nebyly nikdy zjeveny. Satan je na stráži, aby vypudil každý vjem, který by je učinil moudrými ke spasení, a čas soužení je zastihne nepřipravené. (GC 594)

Jak se blížíme k závěru dějin tohoto světa, proroctví týkající se posledních dnů vyžadují obzvláště naše studium. Poslední kniha písem Nového Zákona je plná pravdy, jíž potřebujeme rozumět. (COL 133)

Vážná poselství, jež jsou dána ve svém pořádku v knize Zjevení, mají zaujmout první místo v myslích Božího lidu....

Drahocenný čas rychle míjí, a je zde nebezpečí, že mnozí budou oloupeni o čas, který musí být věnován hlásání poselství, jež Bůh posílá padlému světu. Satan je potěšen, když vidí, jak mysl je odváděna od pravd, které se mají zaměstnávat studiem pravd spojených s věčnými skutečnostmi.

Svědectví Kristovo, svědectví nejzávažnější povahy, má být neseno světu. V celé knize Zjevení jsou nejvzácnější a nejvznešenější zaslíbení, a jsou zde také výstrahy té nejstrašnější závažnosti. Cožpak ti, kteří vyznávají, že mají poznání pravdy, nechtějí číst svědectví dané Kristem Janovi? To nejsou žádné dohady, žádný vědecký klam. Zde jsou pravdy, které se týkají našeho časného i budoucího blaha. Co jest té plevě do pšenice? (8T 302)

Pouze ti, kteří jsou pilnými studenty Písma a kteří přijali lásku k pravdě, budou ochráněni před mocným podvodem, který jímá svět. Svědectvím Bible odhalí podvodníka v jeho přestrojení. Na všechny přijde čas zkoušky. Tříbením v pokušeních bude zjeven pravý křesťan. Je lid Boží nyní tak pevně založen na Jeho slově, že se nepoddá ani očividnému svědectví svých vlastních smyslů? Zůstanou v takové rozhodné chvíli lpět jen a jen na Bibli? (GC 625)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy