EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše vykoupení se přibližuje

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše vykoupení se přibližuje

„Když se toto počne díti, pohleďtež a pozdvihnětež hlav svých, proto že se přibližuje vykoupení vaše.“ (Luk 21,28)

Příchod Kristův je blíže, než když jsme poprvé uvěřili. Velký spor se blíží ke svému konci. Soudy Boží jsou na zemi. Pronášejí vážné varování: „I vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.“ (Mat 24,44) …

Žijeme v závěrečných scénách těchto pozemských dějin. Proroctví se chvatně naplňuje. Hodiny zkušební lhůty rychle míjejí. Nesmíme ztrácet žádný čas - ani okamžik. Ať nejsme nalezeni spící na stráži. Ať nikdo neříká ve svém srdci či svými skutky: „Prodlívá pán můj přijíti.“ (Mat 24,48) Nechť je poselství o Kristově brzkém návratu vyhlašováno ve vážných slovech varování. Přesvědčujme všude muže a ženy, aby činili pokání a utekli budoucímu hněvu. …

Pán má brzy přijíti, a my musíme být připraveni setkat se s Ním v pokoji. Buďme rozhodnuti učinit vše, co je v našich silách, abychom předali světlo těm okolo nás. Nemáme být smutní, ale radostní, a máme mít Pána Ježíše stále před sebou. Brzy přijde, a my musíme být hotovi a očekávající na Jeho zjevení se. Ach, jak bude nádherné, vidět Jej a být uvítáni jako Jeho vykoupený lid! Čekáme dlouho, avšak naše naděje nemá pohasínat. Budeme-li jen moci spatřit Krále v okrase Jeho, budeme navždy blahoslaveni. Cítím nutkání hlasitě volat: „Kurs domov!“ Blížíme se času, kdy Kristus přijde v moci a slávě veliké, aby pobral své vykoupené do jejich věčného domova. …

Čekáme dlouho na návrat našeho Spasitele. Nicméně zaslíbení je jisté. Brzy budeme v našem zaslíbeném domově. Tam nás Ježíš povede podél živého pramene vytékajícího z trůnu Božího a osvětlí nám vedení prozřetelnosti, jež nám byla nejasná a jimiž nás na této zemi prováděl, aby zdokonalil naše povahy. Tam spatříme nezkaleným zrakem krásy obnoveného Edenu. Metajíce k nohám Vykupitelovým koruny, které vstavil na naše hlavy, a rozeznívajíce své zlaté harfy, naplníme celé nebe chválou Toho, který sedí na trůnu. (8T 252-254)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy