EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše studium v budoucím věku

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše studium v budoucím věku

„Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.“ (Efez 2,7)

Věda o vykoupení je vědou všech věd. Je to věda, kterou studují andělé a všechny rozumné bytosti nepadlých světů; věda, jež upoutává pozornost našeho Pána a Spasitele; věda, která proniká do úmyslů, jež vznikly v mysli Nekonečného - „od časů věčných skrytých“ (dle Řím 16,25); věda, která bude předmětem studia Božích vykoupených po celé nekonečné věky. Toto je to nejvyšší studium, jakého se jen může člověk účastnit. Toto studium, jako žádné jiné, podněcuje mysl a povznáší duši. …

Téma vykoupení je tím, na které i andělé „žádostivi jsou patřiti“. Bude vědou a písní vykoupených po nekonečné věky věčnosti. Copak není již nyní hodno pečlivého rozjímání a studia? …

Studium o vtělení Kristově, Jeho smiřující oběti a prostřednické službě bude zaměstnávat mysl pilného studenta tak dlouho, jak bude trvat čas a vzhlížeje k nebi s jeho nesčíslnými lety, zvolá: „Veliké je tajemství pobožnosti!“ (1Tim 3,16 - KJB)

Na věčnosti se dozvíme to, co by bývalo otevřelo naše chápání, kdybychom byli přijali osvícení, jehož se nám mohlo dostat. Témata vykoupení budou zaměstnávat srdce a mysl i jazyky vykoupených po nekonečné věky. Pochopí pravdy, které toužil Kristus odhalit svým učedníkům, k jejichž pochopení však neměli víru. Na věky věků se budou objevovat nové pohledy na dokonalost a slávu Kristovu. Po nekonečné věky bude věrný Hospodář vynášet z pokladu svého nové i staré věci. (dle Mat 13,52) (MLT 360)

Kdyby pro nás bylo možné, abychom dospěli k plnému poznání Boha a Jeho pravdy, nemohli bychom odhalovat další pravdy, nebylo by žádného většího poznání, žádného dalšího rozvoje. … Díky Bohu, že tomu tak není. Poněvadž je Bůh nekonečný a v Něm jsou všechny poklady moudrosti, můžeme po celou věčnost stále zkoumat, stále se učit a přesto nikdy nevyčerpáme bohatství Jeho moudrosti, Jeho dobroty či Jeho moci. (ST 25.4.1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy