EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mládež, Boží nástroj

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Mládež, Boží nástroj

„Dobré jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého.“ (Pláč 3,27)

Bůh volá mladé lidi ve svěžesti a síle jejich mládí, aby se s Ním podíleli na sebezapření, oběti i utrpení. Jestliže přijmou tuto výzvu, učiní z nich své nástroje ke spáse těch, pro které zemřel. Chce však, aby si spočetli náklad a započali své dílo s plným uvědoměním si podmínek, za jakých slouží ukřižovanému Vykupiteli. …

Naším prvním dílem by mělo být přivedení našich vlastních srdcí do souladu s Bohem. Pak teprve jsme připraveni pracovat pro druhé. V dřívějších dobách naši věrní pracovníci důkladně zkoumali svá srdce. Společně se radili a spojovali v pokorné, vroucí modlitbě o božské vedení. … Kristův příchod je blíže, nežli když jsme uvěřili. Každý den, který míjí, máme o jeden méně k vyhlašování varovného poselství světu. Kéž by dnes bylo více vážných proseb k Bohu, větší pokory, větší čistoty a větší víry. (5T 87,88).

Máme pro Mistra vykonat veliké dílo, otvírat Slovo Boží těm, kdož jsou v temnotě bludu. Mladí přátelé, počínejte si tak, jako kdybyste měli svaté pověření. Měli byste být studenty Bible, vždy hotovi k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal důvod z naděje té, kteráž jest ve vás (1Petr 3,15). Pravou křesťanskou důstojností vydávejte svědectví o tom, že víte, že máte pravdu a že je v zájmu lidí, aby ji slyšeli. Je-li tato pravda vetkána do duše, projeví se ve výrazu tváře a ve vystupování, v klidném, ušlechtilém sebeovládání a pokoji, který může mít jen křesťan. Ti, kdo mají pravou pokoru a jejichž mysl je rozvinuta pravdami odhalenými v evangeliu, budou mít vliv, který lidé pocítí. Učiní dojem na myslích i srdcích. (5T 401).

Nic si nepřeji více, než vidět naši mládež naplněnu duchem ryzího náboženství, který je povede k tomu, že vezmou kříž a budou následovat Ježíše. Vyjděte, mladí učedníci Kristovi, ovládáni zásadami, oděni v roucho čistoty a spravedlnosti. Váš Spasitel vás povede na místo, které nejlépe odpovídá vašim hřivnám a kde můžete být nejužitečnější. Na této stezce povinnosti si můžete být jisti, že obdržíte milost dostatečnou k vašemu vítězství. (5T 87).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy