EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mládež a drogový syndrom

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Mládež a drogový syndrom

„Radujž se tedy, mládenče, v mladosti své, a nechť tě obveseluje srdce tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cestách srdce svého, a podlé žádosti očí svých, než věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud.“ (Kaz 11,9).

Satan byl prvním vzbouřencem ve vesmíru a od svého vypuzení z nebe se stále snaží učinit každého člena lidské rodiny odpadlíkem od Boha, takovým, jakým je on sám. Připravil své plány, aby zničil člověka, a skrze nezákonné hovění chuti ho přivedl k tomu, aby přestoupil Boží přikázání. Pokoušel Adama a Evu, aby pojedli ze zapovězeného ovoce, a tak dosáhl jejich pádu a vyhnání z Edenu. Jak mnoho lidí říká: „Kdybych byl býval na místě Adamově, nikdy bych nebyl podlehl v tak jednoduché zkoušce.“ Avšak vy, kteří se takto vychloubáte, máte velkou příležitost ukázat svou cílevědomost, svou věrnost zásadám ve zkoušce. … Nevidí Bůh ve vašem životě žádný hřích? ... Satan se všude snaží zlákat mladé lidi na cestu zatracení. A jestliže se mu jednou podaří ustavit jejich nohy na tuto cestu, pobízí je směrem dolů a vede je z jednoho rozptýlení do druhého, až jeho oběti ztratí citlivost svědomí a již více není bázně Boží před očima jejich.(Řím 3,18). Jejich sebeovládání je stále menší. Propadají vínu a alkoholu, tabáku a opiu a jdou z jedné fáze ponížení do další. Jsou otroky chuti. Učí se pohrdat radou, které kdysi dbali. Chlubně se naparují a pyšní se svobodou, zatímco jsou služebníky porušení. Za svobodu pokládají to, že jsou otroky sobectví, zkažené chuti a bezuzdnosti.

Satan je rozhodnut učinit z lidstva své poddané, ale Kristus zaplatil nekonečnou cenu, aby člověk mohl být vykoupen z moci nepřítele a aby v padlém lidstvu mohl být znovu obnoven obraz Boží. … Hříšní lidé mohou skrze Krista najít přístup k Otci, mohou mít milost, která jim umožní, aby se skrze zásluhy ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele stali vítězi. (Te 273,274).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy