EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Měšťané nebes

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Měšťané nebes

„Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží." (Efez 2,19)

Ježíš praví: „Aj, přijduť brzy." Vždy bychom měli mít tato slova na paměti a jednat tak, jako ve skutečnosti opravdu věříme, že příchod Páně je blízko, a že jsme hosté a příchozí na této zemi. (5T 266).

Každého prostředku milosti musí být pečlivě využito, aby láska Boží se v duši více a více rozhojňovala, „k tomu, abyste zkušením rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných, tak abyste byli upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu, naplněni jsouce ovocem spravedlnosti.“ (Fil 1,10.11). Váš křesťanský život se musí stát pevným a silným. Můžete dosáhnout vysokého měřítka, které je vám představeno v Bibli, a pokud chcete být Božími dítkami, musíte jej dosáhnout. Nemůžete nečinně stát; musíte buď kráčet kupředu, anebo jít zpátky. …

Bude váš křesťanský růst omezený, nebo docílíte ve vašem duchovním životě zdravého pokroku? Kde je duchovní zdraví, tam je vzrůst. Dítko Boží roste do plné postavy muže nebo ženy v Kristu. Jeho pokroku se neklade žádné omezení. …

Někteří, kdož by měli být silnými a utvrzenými v Kristu, jsou jako nemluvňata v chápání a v osobním poznání působení Ducha Božího. Po letech zkušenosti jsou schopni rozumět pouze prvním zásadám z toho velkého systému víry a učení, který tvoří křesťanské náboženství. Nerozumí oné dokonalosti charakteru, která obdrží doporučení: „To dobře.“ …

Musíme získat velká vítězství, nebo ztratit nebe, pokud je nezískáme. Tělesné srdce musí být ukřižováno, neboť je náchylné k mravní zkaženosti, jejíž konec je smrt. …Modlete se, aby mocné síly Ducha svatého … mohly jako elektrický šok dopadnout na ochrnutou duši a způsobit, aby se každý nerv zachvěl novým životem, přetvářejíce tak celého člověka z jeho mrtvého, pozemského, smyslného stavu k duchovnímu zdraví. Takto se stanete účastníky božské přirozenosti, … a ve vašich duších se bude odrážet obraz Toho, jehož zsinalostí jste uzdraveni. (5T 264-267).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy