EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Lepší a ušlechtilejší cesta

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Lepší a ušlechtilejší cesta

„Umejte se, očisťte se, odvrzte zlost skutků vašich od očí mých, přestaňte zle činiti. Učte se dobře činiti.“ (Iz 1,16.17)

Svět je naplněn mravním malomocenstvím, nevědomostí, milováním rozkoší a hříšných zvyků, jež ničí duši, tělo a ducha. Smrtelná mravní nákaza hubí tisíce a desetitisíce. (AH 329)

Mnozí jsou zabředlí do hříchu, mnozí jsou v bídě a v nouzi. Jsou stísněni utrpením, nedostatkem, nevírou a pochybností. Nemoci všeho druhu je sužují, jak na těle, tak i na duchu. Touží nalézt útěchu pro své problémy a satan je pokouší, aby ji hledali v rozkoších a radovánkách, které vedou ke zkáze a k smrti. Nabízí jim sodomská jablka, která se na jejich rtech obrátí v popel. (Ev 569)

Byl mi ukázán strašlivý obraz stavu tohoto světa. Všude vládne nemravnost. Prostopášnost je zvláštním hříchem této doby. Neřest ještě nikdy nepozvedla svou ohyzdnou hlavu s takovou opovážlivostí, jako nyní. ... Převládající nepravost se neomezuje pouze na nevěřící a posměvače. Kéž by tomu tak bylo! Ale není tomu tak! Mnozí mužové a ženy, kteří vyznávají náboženství Kristovo, jsou vinni. Dokonce ani někteří z těch, kdož vyznávají, že očekávají Kristův příchod, nejsou na tuto událost více připraveni než sám satan. Neočišťují se od všeliké poskvrny. Tak dlouho sloužili svým žádostem, že je pro ně přirozené mít nečisté myšlenky a zkaženou představivost. Přimět jejich mysl, aby se zabývala věcmi čistými a svatými je stejně nemožné, jako obrátit směr Niagarských vodopádů tak, aby se jejich vody vracely vzhůru. … Každý křesťan se musí naučit krotit své vášně a řídit se zásadami. …

Je-li smyslnost, mravní nákaza, smilstvo, vraždy a zločiny na denním pořádku u těch, kteří pravdu neznají a kteří odmítají být ovládáni zásadami Božího slova, jak je důležité, aby ti, kteří vyznávají, že jsou Kristovi následovníci přidržující se Boha a Jeho andělů, jim ukazovali lepší a ušlechtilejší cestu! Je důležité, aby svou zdrženlivostí a ctností tvořili výrazný protiklad těch, kteří jsou ovládáni zvířecími vášněmi. (AH 328,329)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy