EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus - jediný Spasitel

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus - jediný Spasitel

„Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého, v němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13.14)

Nezáleží, kdo jste, nebo jaký byl váš život, můžete být zachráněni pouze způsobem, který stanovil Bůh. Musíte činit pokání; musíte bezmocně padnout na Skálu, Ježíše Krista. Musíte cítit potřebu Lékaře a toho jediného léku na hřích, krve Kristovy. Tento lék lze získat pouze pokáním před Bohem a vírou v našeho Pána Ježíše Krista. … Kristova krev pomůže jedině těm, kteří cítí, že potřebují její očistnou moc.

Jaká nedostižná láska a blahosklonnost je v tom, že ačkoli jsme neměli žádného nároku na Boží milosrdenství, Kristus ochotně vzal na sebe naše vykoupení! Avšak náš veliký Lékař požaduje od každé duše bezpodmínečnou odevzdanost. Nikdy nemáme předepisovat lék sami sobě. Kristus musí naprosto ovládat naši vůli i jednání. …

Můžeme si sami lichotit, …že naše mravní povaha je bezúhonná a že se nemusíme kořit před Bohem jako obyčejný hříšník. Musíme však být ochotni vejít do života stejným způsobem, jako první z hříšníků (1Tim 1,15). Musíme se vzdát své vlastní spravedlnosti a prosit, aby nám byla připočtena Kristova spravedlnost. Naše síla musí být zcela závislá na Kristu. Vlastní já musí zemřít. Musíme přiznat, že vše, co máme, pochází z nepřevýšeného bohatství božské milosti. Řečí našich srdcí nechť je: „Ne nám, Hospodine, ne nám, nýbrž jménu svému vzdej čest pro milosrdenství své a pro pravdu svou.“ (Žalm 115,1).

Pravá víra má za následek lásku, láska pak poslušnost. Všechny síly a vášně obráceného člověka jsou přivedeny pod kontrolu Krista. Jeho Duch je obnovující mocí, proměňující k božskému obrazu všechny, kteří ji přijímají. …

„Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní.“ (1Jan 3,9) Je si vědom, že je vykoupen krví Kristovou a vázán nejslavnějšími sliby oslavovat Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou. Přemohl lásku k hříchu i k vlastnímu já. Denně se táže: „Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?“ „Pane, co chceš, abych činil?“ (Žalm 116,12; Skut 9,6) (5T 218-220).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy