EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristovo království lásky

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristovo království lásky

„Království i panství, a důstojnost královská pode vším nebem dána bude lidu svatých Nejvyššího.“ (Dan 7,27; KJB)

Správa Kristova království není podobná žádné pozemské vládě. Je ztělesněním charakteru těch, jež tvoří Jeho království. … Jeho dvůr je místem, kde vládne svatá láska a jehož úřady a místa jsou ozdobeny jejím uplatňováním. Kristus pověřuje své služebníky, aby vnášeli do celého svého úřadu soucit a milosrdenství, Jeho osobní vlastnosti. …

Jedině moc Kristova může učinit onu proměnu srdce i mysli, kterou musí zažít ze zkušenosti všichni, kdo s Ním chtějí mít podíl na novém životě v království Božím. … Musíme být zrozeni z Božího Ducha, abychom Mu správně sloužili. Duch očistí srdce a obnoví mysl a dá nám novou schopnost poznávat a milovat Boha. To nám dá ochotnou poslušnost všech Jeho požadavků. Toto je pravá bohoslužba. (IHP 372)

„Oči tvé nechať hledí na Jeruzalém, obydlí pokojné, stánek, kterýž nebude přenesen, kolíkové jeho na věky se nepohnou, a žádný provaz jeho se neztrhá; proto že velikomocný Hospodin jest nám na místě tom řekami toků širokých … . Nebo Hospodin jest soudce náš, Hospodin ustanovitel práv našich Hospodin je náš zákonodárce - KJB, Hospodin král náš, onť spasí nás. … Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn bude nepravosti.“ (Iz 30,20-24)

„Radujte se a veselte se na věky věků z toho, což já stvořím,“ vyzývá Pán, „nebo aj, já stvořím Jeruzalém k plésání, a lid jeho k radosti. I já plésati budu v Jeruzalémě, a radovati se v lidu svém, aniž se více bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku. … Nastavějí též domů, a bydliti budou v nich, i vinice štěpovati budou, a jísti budou ovoce jejich. Nebudou stavěti tak, aby jiný bydlil, nebudou štěpovati, aby jiný jedl; nebo jako dnové dřeva budou dnové lidu mého, a díla rukou svých do zvetšení užívati budou vyvolení moji. … Neuškodíť, aniž zahubí na vší mé hoře svaté, praví Hospodin.“ (Iz 65,18-25) (IHP 372)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy