EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Klíč k dějinám budoucnosti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Klíč k dějinám budoucnosti

„Strážný, co bylo v noci? Řekl strážný: Přichází jitro a též i noc; chcete-li hledati, hledejte. Navraťte se, přiďte.“ (Iz 21,11.12, KJB)

Pochopení naděje Kristova druhého příchodu je klíčem otevírajícím dějiny budoucnosti a objasňuje všechna naučení budoucnosti. (Ev 220)

Dnes je zapotřebí, aby se všude rozléhal hlas věrného strážného: „Přichází jitro a též i noc.“ Trouba musí vydat jasný zvuk, protože se nacházíme ve dni přípravy Hospodinovy.

Pravdy proroctví jsou provázany, a když je studujeme, utvářejí překrásné sekupení praktických křesťanských pravd. Všechny přednášky, které konáme, mají zřetelně ukázat posluchačům, že očekáváme, pracujeme a modlíme se za příchod Syna Božího. Jeho příchod je naší nadějí. Tato naděje má proniknout všechna naše slova a činy a též všechno naše soužití s bližními. …

Druhý příchod Syna člověka má být obdivuhodným tématem, který má být stále představován lidem. Je to téma, které nesmí být opomenuto v našich přednáškách. Věčné skutečnosti musí být před zrakem mysli lidí a pak se půvaby tohoto světa začnou jevit v pravém světle - jako zcela neužitečné, jako marnost. Co je nám do marnosti světa, s jeho slávou a bohatstvím, poctami a požitky? Jsme hosté a příchozí, kteří čekají, doufají a modlí se za tu blahoslavenou naději, a příští slávu velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista. (podle Tit 2,13) Jestliže v to věříme a uvádíme tuto víru do našeho každodenního života, jak mohutnou činnost potom tato víra a naděje vdechne! Jakou láskou bude jeden nakloněn k druhému a jaký posvěcený život budeme žít ke chvále Boží. A jak zřetelně a jasně se projeví dělící čára mezi námi a světem, když budeme s úctou vzhlížet k očekávané odplatě. …

Pravda o tom, že Kristus přichází, má být představena každému člověku. (Ev 318-320)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy