EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Když se rozléhá hlasité volání

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Když se rozléhá hlasité volání

„A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili.“ (Řím 13,11)

Konec je blízko. Blíží se nepozorovaně a je téměř nepostřehnutelný, jako bývá nehlučný příchod zloděje v noci. Kéž by Pán dal, abychom již nespali jako jiní, nýbrž bděli a byli střízliví. Pravda brzy slavně zvítězí a všichni, kteří si nyní vyberou, že budou spolupracovat s Bohem, zvítězí s ní. Čas je krátký. Brzy přijde noc, kdy nikdo nebude moci dělati (Jan 9,4). …

Přichází čas, kdy bude tolik obrácených v průběhu jednoho dne, jako tomu bylo v době letnic, když učedníci obdrželi Ducha Svatého. …

Mnozí nechali pozvání evangelia nepovšimnuto. Byli zkoušeni a prubováni. Avšak zdálo se, že hory překážek se náhle vynořily před jejich tvářemi, zastiňujíce jim tak jejich postup. Skrze víru, vytrvalost a odvahu přemohou mnozí z nich tyto překážky a vstoupí do slavného světla.

Na těsné a úzké cestě byly skoro nepozorovaně postaveny bariéry překážek. Byly na ní položeny kameny urážky. Ty budou odstraněny. Ochranná opatření, která falešní pastýři postavili okolo svých stád, budou obrácena v nic. Tisíce lidí vyjde, vstoupí do světla a budou pracovat, aby šířili toto světlo. Nebeské bytosti se spojí s úsilím lidských nástrojů. Takto posílená a povzbuzená církev skutečně povstane a zaskví se, a celou svou posvěcenou moc a energii vloží do boje. Tak bude dokonán záměr Boží. Ztracené perly budou získány zpět. …

Církev, která bude během hlasitého volání podpírána prozřetelnými zásahy svého vyvýšeného Pána, bude šířit známost o spasení v takové hojnosti, že světla se dostane každému městu i městečku. Země bude naplněna poznáním spásy. Obnovující Boží Duch bude hojně korunovat zdarem horlivé aktivní pracovníky tak, že světlo přítomné pravdy zazáří všude. (Ev 692-694)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy