EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kdo obdrží pečeť

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Kdo obdrží pečeť

„A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.“ (Zj 14,5)

Jen ti, kdož obdrželi pečeť živého Boha, budou mít právo vejít branami svatého města. …

Pečetí živého Boha budou znamenáni jen ti, kteří se povahami podobají Kristu.

Mnozí neobdrží Boží pečeť, protože nezachovávají Boží přikázání a nenesou ovoce spravedlnosti.

V den Boží bude veliké množství vyznávajících křesťanů hořce zklamáno. Nebudou mít na svém čele pečeť živého Boha. Vlažní a polovičatého srdce zneucťují Boha daleko více, než ti, kdož se svou nevěrou netají. Tápou v temnotách, zatímco by mohli chodit v poledním světle Slova, pod vedením Toho, který se nikdy nemýlí. …

Ti, kteří nyní přijímají poznání a vysvětlení zjevené v Bibli - v Božím Slově, budou těmi, které dovede Beránek k pramenům vod živých a z jejichž očí setře všelikou slzu. …

Nemáme napodobovat žádného člověka. Ani jediná lidská bytost není dost moudrá, aby mohla být naším měřítkem. Máme vzhlížet k člověku Kristu Ježíši, jenž je naprosto dokonalý ve spravedlnosti a svatosti. On je Původcem i Dokonavatelem naší víry. On je vzorem pro člověka. Jeho zkušenost je měřítkem zkušenosti, kterou máme získat my. Jeho charakter je naším vzorem. Odvraťme proto svou mysl od zmatků a obtíží tohoto života a upřeme ji na Krista, abychom zřením mohli být proměněni k Jeho podobě. Můžeme patřit na Krista v blahé naději. Můžeme bezpečně vzhlížet k Němu, neboť On je všemoudrý. Když k Němu budeme vzhlížet a přemýšlet o Něm, bude Kristus, ta naděje slávy, formován v nás.

Bojujme ze všech sil, které nám Bůh dává, abychom patřili mezi sto čtyři a čtyřicet tisíc. (7BC 970)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy