EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jednota a rozdělení za hlasitého volání

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Jednota a rozdělení za hlasitého volání

„Povstaniž, zastkvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva Hospodinova vzešla nad tebou. Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude.“ (Iz 60,1.2)

Jak se budou zkoušky okolo nás přiostřovat, bude v našich řadách vidět jak rozdělení tak i jednotu. Někteří, kdož jsou nyní hotovi dát se do boje, projeví v čase skutečného nebezpečí, že nestavěli na pevné skále. Poddají se pokušení. Těm, kterým se dostalo velkého světla a vzácných výsad, ale nezužitkovali je, odejdou od nás pod tou či onou záminkou. Nepřijavše lásku k pravdě, budou podvedeni bludy nepřítele. Budou naslouchat bludným duchům a ďábelským učením a odvrátí se od víry. (dle 1Tim 4,1) Ale naproti tomu, když na nás skutečně dolehne bouře pronásledování, pravé ovečky uslyší hlas pravého Pastýře. Budou vynakládat sebezapíravé úsilí, aby zachránili ztracené, a mnohé, které odběhly od stáda, se navrátí zpět, aby následovaly velkého Pastýře. Lid Boží se sjednotí a předvede nepříteli sjednocený šik. Vzhledem ke společnému nebezpečí ustane boj o nejvyšší místa; nebude žádných hádek o to, kdo by z nich byl největší. Žádný opravdový věřící nebude říkat: „Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův.“ (1Kor 1,12) Svědectvím jednoho a všech bude: „Lnu ke Kristu; těším se z Něho jako ze svého osobního Spasitele.“ (6T 400,401)

Jak se poselství třetího anděla bude zesilovat do hlasitého volání, velká moc a sláva bude provázet jeho prohlášení. Tváře Božího lidu budou zářit světlem nebes. (7T 17)

Mnozí z vládců jsou těmi, které ovládá satan; ale … i mezi vládci má Bůh své nástroje. A někteří z nich budou ještě obráceni k pravdě. … Několik lidí, kteří patří k Božím nástrojům, bude mít moc, aby odvrátili velké množství zla. Takto bude dílo pokračovat, dokud třetí poselství nevykoná své dílo. A v hlasitém volání třetího anděla budou mít tito činitelé příležitost, aby přijali pravdu. Někteří z nich budou obráceni a vytrvají se svatými v čase soužení. (1T 203,204)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy