EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Formováni v Boží dílně

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Formováni v Boží dílně

„Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás? Kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým….“ (1Kor 6,19.20)

Nejsme sami svoji. Byli jsme velice draze koupeni, stálo to utrpení a smrt Božího Syna. Kdybychom to pochopili a plně si to uvědomili, cítili bychom velkou odpovědnost, která na nás spočívá, totiž abychom si udržovali ten nejlepší zdravotní stav, abychom Bohu mohli prokazovat dokonalou službu. …

Bezpochyby věříme, že Kristus brzy přijde. … Nemáme, a po celé roky jsme neměli žádných pochybností, že učení, která dnes zastáváme, jsou přítomnou pravdou, a že se blížíme k soudu. Připravujeme se, abychom se setkali s Tím, který se má zjevit na nebeských oblacích v doprovodu svatých andělů, aby udělil věrným a spravedlivým konečný dotek nesmrtelnosti. Když přijde, nebude nás již očišťovat od našich hříchů, odstraňovat vady v našich povahách nebo nás léčit z poklesků našich nálad či sklonů. Jestliže to má pro nás učinit, pak celé toto dílo musí být dokončeno ještě před Jeho příchodem.

Až Pán přijde, pak ti, kdož jsou svatí, zůstanou svatými. Ti, kteří zachovávali svá těla a duše ve svatosti, posvěcení a cti, pak obdrží konečný dotek nesmrtelnosti. Avšak ti, kteří jsou nespravedliví, neposvěcení a nečistí, zůstanou takovými navždy. Potom už pro ně nebude vykonáno žádné dílo k odstranění jejich nedostatků a nebude jim udělena svatá povaha. … To vše má být vykonáno v těchto hodinách doby milosti. Je to nyní, kdy na nás má být toto dílo dokonáno. … Nyní jsme v Boží dílně. Mnozí z nás jsou jako neopracované kameny z lomu. Když se však chápeme Boží pravdy, její vliv na nás působí. Povznáší nás a odstraňuje z nás každou nedokonalost a hřích, ať už je jakékoli povahy. Takto jsme připravováni uzřít Krále v okrase Jeho a nakonec se připojit k čistým nebeským andělům v království slávy. Právě zde má být pro nás vykonáno toto dílo, právě zde musí být naše těla i duch uschopněny pro nesmrtelnost. (2T 354-356).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy