EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Falešné oživení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Falešné oživení

„A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými.“ (2Tess 2,8.9)

Pavel ve svém druhém listě k Tessalonickým ukazuje na zvláštní satanovo dílo spiritualismu*) jako k jevu, doprovázejícímu dobu těsně před Druhým příchodem Kristovým. Když hovoří o Druhém Kristově příchodu, říká, že zde bude mocné dílo satanovo, „se vší mocí a divy i zázraky lživými.“ (2Tess 2,9) (PP 686)

Před konečným navštívením Božích soudů na zemi nastane uprostřed Božího lidu takové oživení prosté zbožnosti, jaké zde nebylo od dob apoštolských. Duch a moc Boží budou vylity na Jeho dítky. V té době se mnozí oddělí od těch církví, v nichž láska k tomuto světu vytlačila lásku k Bohu a Jeho slovu. Mnozí, jak kazatelé tak i lid, s radostí přijmou ony velké pravdy, jejichž hlásání pro tuto dobu vyvolal Bůh, aby připravil lid na Druhý příchod Páně. Nepřítel spasení si přeje toto dílo brzdit. A před tím, než k takovému oživení dojde, vyvine úsilí, aby mu zabránil zavedením padělku. V těch sbořích, které bude moci uvést pod svou podvodnou moc, vzbudí zdání, že se na ně vylévá zvláštní Boží požehnání. Projeví se na nich to, co je všeobecně považováno za náboženské probuzení. Davy lidí budou jásat, jak nádherným způsobem na ně působí Bůh, zatímco to bude dílo jiného ducha. V náboženském hávu bude satan usilovat o rozšíření své působnosti na křesťanský svět.(GC 464)

Mladí muži a ženy budou povzneseni a budou se považovat za zvláště obdařené a povolané vykonat něco velikého. Nastane množství zvláštních obrácení, která však neponesou božské stvrzení. Nastoupí nemravnost a výstřednost a víra mnohých se zhroutí. (2SM 59)

_______________
*) Spiritualismus - tímto slovem označuje Ellen White náboženská učení, zkušenosti a různá oživení, jež nemají pravý podklad v Boží pravdě. Jsou vytvářeny uměle a využívají citů a sentimentálnosti neobrácených křesťanů, kteří si nezvykli obracet se k Boží moudrosti v malých i velkých věcech života, a kteří se neodevzdali Bohu i se svým citovým životem. Často je toto dílo doprovázeno divadelností v náboženských shromážděních, při kázání se hlas mluvčího zesiluje a ztišuje podle toho, jak chce zapůsobit na smysly přihlížejících a posluchačů. Zkušenosti takovéhoto druhu jsou prázdné jako bublina: odtud slovo spiritualismus - něco, co v sobě obsahuje pouze vzduch. Spiritualismus působí především na smysly člověka. Od spiritualismu již není daleko ke spiritismu. Ellen White tyto dva pojmy někdy dokonce slučuje v jeden. (Pozn. překl.).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy