EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Falešná učení o Bohu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Falešná učení o Bohu

„Proto že poznavše Boha, nectili jako Boha, ani jemu děkovali, ale marní učiněni jsou v myšleních svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.“ (Řím 1,21).

Názor, že Bůh je podstatou, která prostupuje celou přírodu, je jedním z nejrafinovanějších satanových podvodů. Toto učení zkresluje Boha a je zneuctěním Jeho velikosti a majestátu. Boží slovo nepodporuje panteistické názory. Světlo Jeho pravdy ukazuje, že tyto názory jsou nástroji k záhubě duší. Jejich jádrem je temnota, jejich prostředím smyslnost. Tyto názory uspokojují přirozené srdce a povolují sklonům. Výsledkem jejich přijetí je odloučení se od Boha. …

Je pouze jediná moc, která může zlomit moc zla v lidském srdci, a to je moc Boží v Ježíši Kristu. Očištění od hříchu je pouze skrze krev Ukřižovaného. Toliko Jeho milost nás může uschopnit, abychom odolali a podmanili si sklony naší padlé přirozenosti. Spiritualistické teorie o Bohu zbavují tuto moc účinku. Jestliže je Bůh podstatou, která proniká celou přírodou, pak přebývá ve všech lidech; a aby člověk dosáhl svatosti, stačí pouze rozvíjet síly, které jsou v něm. Tato učení, dotažena ke svým logickým závěrům, odstraňují celou křesťanskou soustavu. Odstraňují nutnost smíření a činí člověka svým vlastním spasitelem. Tyto teorie o Bohu činí z Jeho Slova knihu bez účinku, a ti, kteří je přijímají, jsou ve velikém nebezpečí, že budou nakonec svedeni k tomu, aby pohlíželi na Bibli jako na smyšlenku. Mohou pokládat ctnost za lepší než neřest; jestliže je však Bůh odstraněn ze svého svrchovaného postavení, pak svoji důvěru vzkládají na lidskou moc, která je bez Boha bezcenná. Lidská vůle bez Boží pomoci nemá žádnou skutečnou moc odolat a zvítězit nad zlem. Obranné schopnosti duše jsou zlomeny. Člověk nemá žádnou obranu proti hříchu. Jestliže jsou jednou zábrany Božího slova a Jeho Ducha odmítnuty, nevíme, do jakých hlubin může člověk klesnout.

Ti, kteří se budou nadále přidržovat těchto spiritualistických teorií, určitě zmaří svou křesťanskou zkušenost, přeruší své spojení s Bohem a ztratí věčný život. (Ev 601,602).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy